Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Сдружение с нестопанска цел се регистрира по специални правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и 74 от Търговския закон и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Приватизация на забранено за приватизация търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Имуществени права на съдружника в ООД при прекратяване на членственото му правоотношение и при преобразуване на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Завет на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Оспорване на решенията на общото събрание на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Деривативният иск по чл. 240а ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Договори за управление на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Продажба на търговското предприятие на дружество в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Необходима ли е промяна в правната уредба на дружеството с ограничена отговорност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Практически въпроси на договора за търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Приемство във фактическите отношения при прехвърляне на идеална част от търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Същност на устава (дружествения договор) при корпоративните юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Относно изключването на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Действия от името на търговец без представителна власт - същност и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Регистърната проверка в производството по вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Относно ограниченията на представителната власт на управителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Практика на Съда на Европейските общности – 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Съдебната практика на СЕО относно "златната акция"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гайдарска
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Относно представителната власт на прокуриста
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Ограничава ли “Златната акция” принципа за свободно движение на капитали и чуждестранни инвестиции в рамките на Единния европейски пазар?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гайдарска
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Договаряне сам със себе си при търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Практика на Съда на Европейските общности – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Функциониране в намален състав на съвета на директорите на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Практически проблеми при прилагането на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Единен идентификационен код
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Практика на Съда на Европейските общности – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Промените в дружественото право през 2007 г. - Европейските обединения и дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Търговски регистър - Подаване на заявления
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Коментар на новата правна уредба на търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Новата правна уредба на регистърното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Промените в дружественото право през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Практика на Съда на Европейските общности – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Промени в правилата за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Новият Закон за електронните съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Изменения и допълнения на Закона за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Велева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Въпросът за преместване на седалището на Европейското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Утвърждаване на оздравителния план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Прехвърлянето на предприятието на търговеца и последиците от това в нов аспект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Легитимирани вносители на оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Свободата на установяване и недействителността на търговските дружества - Решение от 13.11.1990 г. по дело C-106/89 Marleasing SA v La Comercial International de Alimentacion SA
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Новата уредба на търговската регистрация Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Права на кредиторите в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Надзорният орган и оздравяването на търговеца ­ понятие, функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Гражданското дружество като общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Договор за установяване на съвместен контрол върху активи при смесени предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Логистика във фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Понятие за оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Гражданското дружество като договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Правно положение на търговците като обезпечители по договора за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Нови такси за първоначална регистрация на търговски субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тамара Бурлакова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Правно положение на кредитните институции след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Относно правната същност на апорта на вещно право в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Новите положения относно решението за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 632 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Производство за пререгистрация на търговци по новия Закон за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Деликтна ли е отговорността на членовете на управителния съвет на акционерно дружество за причинени на последното вреди?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За колективното представителство на търговски дружества и кооперации от органен представител и прокурист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Относно "проникващата" отговорност на член-кооператорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Промени в правната уредба на търговския представител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Отговорността на комисионера делкредере (чл. 354 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Промените в режима на вписванията в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Съдържание на понятието “Прекратени правомощия” по смисъла на чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Развитие на съдебната практика по чл. 74 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Промените в ЗАНН - Нови имуществени санкции спрямо юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Дружество в процес на учредяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Увеличаване на капитала на ООД чрез записване на нови дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Въвеждането на електронен търговски регистър като изискване на общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 474 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА