Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 542 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>
 Преклудиране на предимственото право на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Договор за възлагане на управлението на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Изисквания за регистрация на ЕООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Прекратяване участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност поради принудително изпълнение върху дружествения му дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Ликвидация на търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Членство при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Новите правила относно капитала на търговските дружества при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Модели на управление на събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Лизинг на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Новите изисквания към пенсионноосигурителните дружества и инвестициите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Преобразуване чрез промяна на правната форма. Обща характеристика и фактически състав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 За персоналния характер на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Отделяне чрез учредяване на еднолични търговски дружества ­ начин за преобразуване на приватизирани акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Следва ли да се представя решение на АД при вписване на сделки с търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 За капиталовия характер на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Преобразуване на търговски дружества. Разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Възложител на обществена поръчка ли е търговско дружество със сто процента държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Задължението за лоялност на членовете на управителни органи в АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Съотношение между търговско и занаятчийско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Преобразуване на търговските дружества. Вливане и сливане - правни въпроси и решения според действащата и според новата законодателна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Избор на контрольор в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Правни възможности за извършване на банкова дейност от чуждестранни банки на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Новите моменти при изключване на съдружници от ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Общото събрание на акционерите след промените в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Ред за упражняване правата на държавата в търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Търговският закон в нова изменена и допълнена редакция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Въпроси относно правосубектността на клона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Проблеми в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Въпроси на регистърните производства за вписване на преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Проблемът за вписването в търговския регистър и освобождаването на управител или член на управителен орган на капиталово търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Разграничаване на търговеца като юридическо лице от физическото лице, което го представлява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Отражение на заличаването на търговско дружество в резултат на ликвидация върху процесуалната му правоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Възможно ли е да се дарят неизплатени акции на акционерно дружество от негов акционер?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Още за съвместното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Измененията в Закона за кооперациите ­ традиционни и новаторски правни разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Особености при сезирането по реда на чл. 32 от Закона за административното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Процесуални въпроси на съдебния контрол ­ коментар на ТР № 1/2002 г. на ВКС, ОСГК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Абсолютна симулация при договор за прехвърляне на дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Принудително изпълнение върху дружествен дял в ООД по реда на чл. 398б ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар на Тълкувателно решение № 1/2002 г. на ВКС, ОСГК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Особености при преобразуване на лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 501 до 542 (стр. 6 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 следваща> последна>>

Общо: 542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА