Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Основания за предявяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Защита правата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Минев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Репо сделки с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Даване на безналични акции вместо изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Нови моменти в уредбата на Търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Отговорност на Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Отговорност на акционерно дружество за неточност на информация, съдържаща се в проспекта за записване на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Преобразуване на еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Наследяване и завет на безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Превръщане на акционерно дружество в еднолично акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Следва ли да бъдат изпълнявани платежни нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето й под специален надзор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Правно положение на капиталовите търговски дружества с чуждестранно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Европейско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обединяване на капиталови търговски дружества - Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обединяване на капиталови търговски дружества - Консорциум
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обединяване на капиталови търговски дружества - Холдинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обединяване на капиталови търговски дружества - Обединения на търговци – понятие и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Преобразуване на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Прекратяване и ликвидация на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - ЕАД с държавно и с общинско участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Еднолично АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Годишно приключване и разпределение на печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Облигации, емитирани от АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Финанси на АД. увеличение и намаление на капитала на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Особености на управителните органи при двете системи за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Общи правила за двете системи на управление на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Общо събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Управление на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Права и задължения на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Учредяване на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акционерно дружество - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - ЕООД с държавно и с общинско участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Еднолично ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Ликвидация на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Прекратяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Изменение на дружествения договор. увеличение и намаление на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Контрольор и проверител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Общо събрание на съдружниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Управление на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Правно положение на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Дял и дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Капитал на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Вписване на ООД и положението му до вписването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Дружествен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Образуване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Понятие, приложно поле, източници, видове ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Капиталови търговски дружества - Обща характеристика и видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Челебийска
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Предварителни юридически гаранции за разкриване на информация в проспектите за публично предлагане на ценни книжа или за допускането им до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Планът за възстановяване на банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Oще веднъж за правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За професионалните инвеститори във финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За разликата между ценните книги и ценните книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Вноски на членовете в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Контрол върху решенията и действията на органите за управление на кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Процесуални и регистърни проблеми в практиката на съдилищата по чл. 25 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Ограниченията в административното регулиране и контpол на стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - Наредителят или получателят?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Прекратяване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Придобиване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Нови законодателни разрешения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Търговия с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Липсата на кворум като липса на решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Относно наследяването на дружествения дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Публично-частно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Правно действие на вписването на апорта в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Гаранционният фонд по Кодекса за застраховането - Правна същност и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 525 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА