Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Дружество с ограничена отговорност - ЕООД с държавно и с общинско участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Еднолично ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Ликвидация на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Прекратяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Изменение на дружествения договор. увеличение и намаление на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Контрольор и проверител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Общо събрание на съдружниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Управление на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Правно положение на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Дял и дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Капитал на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Вписване на ООД и положението му до вписването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Дружествен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Образуване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Дружество с ограничена отговорност - Понятие, приложно поле, източници, видове ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Капиталови търговски дружества - Обща характеристика и видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Челебийска
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Предварителни юридически гаранции за разкриване на информация в проспектите за публично предлагане на ценни книжа или за допускането им до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Планът за възстановяване на банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Oще веднъж за правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За професионалните инвеститори във финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 За разликата между ценните книги и ценните книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Вноски на членовете в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Контрол върху решенията и действията на органите за управление на кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Процесуални и регистърни проблеми в практиката на съдилищата по чл. 25 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Ограниченията в административното регулиране и контpол на стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - Наредителят или получателят?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Прекратяване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Придобиване на членство в кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Нови законодателни разрешения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Търговия с вътрешна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Липсата на кворум като липса на решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Относно наследяването на дружествения дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Публично-частно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Правно действие на вписването на апорта в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Гаранционният фонд по Кодекса за застраховането - Правна същност и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Имуществена отговорност на управителя на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна техните решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Електронните пари и предплатените карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Електронните пари и предплатените карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Оспорване на вписването в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 За икономическата зависимост между свързани лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Регистърното производство и статутът на непререгистрираните търговци съгласно най-новите изменения в ЗТР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Относно придобиването на собствени акции и защитата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Изключване на съдружник в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Ликвидационно производство - Същност и цели - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Особената ликвидационна процедура по Закона за търговския регистър - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Кооперацията в конституциите на държавите членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Воденичаров
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Защита срещу “враждебно” търгово предложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Може ли ликвидатор да представлява търговско дружество след изтекъл срок на ликвидацията?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жулиета Големанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Презгранични сливания на акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност - Проблемите за пробива в ограничената отговорност на съдружниците при дружествата с ограничена отговорност в светлината на немската съдебна практика и теория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Относно фирмата на търговеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Актуални промени в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въпроси на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Срокът за пререгистрация на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За търговското качество на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Клонът на търговско дружество като участник в гражданско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Европейското кооперативно дружество и Законът за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Воденичаров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Едноличният търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Европейският парламент и Европейското кооперативно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Воденичаров
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Седалище на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Воденичарова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Ограничение на свободата на движения на капитали при приватизация на държавни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Действие на вписването в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 474 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА