Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Защита срещу “враждебно” търгово предложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Може ли ликвидатор да представлява търговско дружество след изтекъл срок на ликвидацията?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жулиета Големанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Презгранични сливания на акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност - Проблемите за пробива в ограничената отговорност на съдружниците при дружествата с ограничена отговорност в светлината на немската съдебна практика и теория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Относно фирмата на търговеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Актуални промени в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въпроси на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Срокът за пререгистрация на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За търговското качество на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Клонът на търговско дружество като участник в гражданско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Европейското кооперативно дружество и Законът за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Воденичаров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Едноличният търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Европейският парламент и Европейското кооперативно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Воденичаров
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Седалище на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Воденичарова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Ограничение на свободата на движения на капитали при приватизация на държавни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Действие на вписването в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Сдружение с нестопанска цел се регистрира по специални правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и 74 от Търговския закон и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Приватизация на забранено за приватизация търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Имуществени права на съдружника в ООД при прекратяване на членственото му правоотношение и при преобразуване на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Завет на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Оспорване на решенията на общото събрание на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Деривативният иск по чл. 240а ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Договори за управление на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Продажба на търговското предприятие на дружество в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Необходима ли е промяна в правната уредба на дружеството с ограничена отговорност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Практически въпроси на договора за търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Приемство във фактическите отношения при прехвърляне на идеална част от търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Същност на устава (дружествения договор) при корпоративните юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Относно изключването на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Действия от името на търговец без представителна власт - същност и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Регистърната проверка в производството по вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Относно ограниченията на представителната власт на управителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Практика на Съда на Европейските общности – 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Съдебната практика на СЕО относно "златната акция"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гайдарска
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Относно представителната власт на прокуриста
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Ограничава ли “Златната акция” принципа за свободно движение на капитали и чуждестранни инвестиции в рамките на Единния европейски пазар?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гайдарска
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Договаряне сам със себе си при търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Практика на Съда на Европейските общности – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Функциониране в намален състав на съвета на директорите на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Практически проблеми при прилагането на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Единен идентификационен код
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Практика на Съда на Европейските общности – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Промените в дружественото право през 2007 г. - Европейските обединения и дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Търговски регистър - Подаване на заявления
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Коментар на новата правна уредба на търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деяна Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Новата правна уредба на регистърното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Промените в дружественото право през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Практика на Съда на Европейските общности – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Промени в правилата за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Новият Закон за електронните съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Изменения и допълнения на Закона за кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Велева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Въпросът за преместване на седалището на Европейското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 409 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА