Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Конкуренцията на права при непарична вноска и прехвърляне на дружествен дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси за същността на правоотношението между управителя и дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Въпроси на ликвидацията на търговски дружества в практиката на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Продажбата на търговско предприятие като стабилизационен и оздравителен способ и продължаване на дейността на търговец - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Въпроси на договора за прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Проблеми, възникващи в правоотношенията между банки и потребители в светлината на повишената дигитална несигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калоян Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Последици при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Относно правната фигура на квестора по Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Понятие за покрити облигации и основни моменти в правната им уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Христова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Акционерите с акции без право на глас и решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 По някои въпроси на органното представителство на дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Новите положения в закона за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Новите моменти при вписване на особен залог по партидата на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решението на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Някои особености на управлението на публични предприятия - акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Инфлуенсър маркетинг - същност и основни правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Въпроси на действията без представителна власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Допълнителната парична вноска в ООД в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Правни аспекти на криптовалутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Представителството на ООД от управителя му и вписванията в ТРРЮЛНЦ - хипотези от практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Предлагане на финансови инструменти на вторичния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Учебник по търговско право - Несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Европейско дружествено право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Обединения на търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Прекратяване и ликвидация на търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговец - Публично предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Еднолични търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Видове търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговски регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговски книги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Търговци - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Учебник по търговско право - Въведение в търговското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Процесуални въпроси на иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правен статут на социалното предприятие като субект на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Петков
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Правният интерес на ищеца от иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Практика на ВКС в материята на доброволното представителство (чл. 36 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Относно суспендирането на правото на глас на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Инвеститори по договор за продажба на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Договор и устав на командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Миланов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Искът по чл. 240а от Търговския закон - практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Управляващи дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Освобождаването на управителя на ООД в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Предимствата на правораздаването чрез Арбитражния съд към Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Новата уредба при защитата на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Изисквания към съдържанието на търговската фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Правомощия на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Търговската фирма - същност, разграничения и защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Идентифициране на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Отговорността на учредителите в едно невписано търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Чеканска
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Особени правила за публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Модели на управление на командитното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Управление на командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 477 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА