Търговци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Инвеститори по договор за продажба на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Договор и устав на командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Миланов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Искът по чл. 240а от Търговския закон - практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Управляващи дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Освобождаването на управителя на ООД в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Предимствата на правораздаването чрез Арбитражния съд към Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Новата уредба при защитата на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Изисквания към съдържанието на търговската фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Правомощия на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Търговската фирма - същност, разграничения и защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Идентифициране на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Отговорността на учредителите в едно невписано търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Чеканска
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Особени правила за публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Публичното предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Модели на управление на командитното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Управление на командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Придобиват ли търговско качество лекарите, участващи в клинични изпитвания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодор Тотев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Изключването на съдружника в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Изпълнение върху налични акции и облигации съгласно чл. 515 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Търговският регистър с нови функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промени в уредбата на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Инструменти за контрол на Надзорния съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Минев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Откриване на производство по стабилизация на търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Производство по стабилизация на търговец - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Правна същност на договорния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Относно формата на решението за учредяване на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Особености на нотариалните удостоверявания в дружественото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Отражение на промените върху регистърните процедури по ЗТР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Решения на общите събрания на съдружниците в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Разпореждане с дружествени дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Изменения в уредбата на търговските дружества - Сделки за прехвърляне на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Права на притежателите на дялове в договорен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Търговско представителство на чуждестранно лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Арабистанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Платежна сметка за основни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Актуални промени в Търговския закон (Държавен вестник, бр. 105 от 30.12.2016 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Недостатъци (пороци) при провеждане на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Вписването на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици - гаранция за стабилността на финансовата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Някои специфични действия с безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Дял в капитала и дружествен дял в ООД - същност и разграничение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 426 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА