Вещно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Договор на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Европейска конвенция за кинематографската копродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за военните паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата църква в пределите на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за соб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавните имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита на животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за общинската собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21.07.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект "Кадастър и имотна регистрация") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за собствеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Закон за управление на етажната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Заповед № I-4576 от 9.08.1995 г. за определяне Тарифа за наем при използване на земи от Държавния поземлен фонд през стопанската 1995 - 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ-53 от 23.01.2009 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № ЗМФ-660 от 1.07.2014 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № РД-02-14-461 от 26.18.2003 г. за определяне технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по ППЗСПЗЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Заповед № РД-02-14-5 от 4.01.1995 г. за съхранението на общите и подробни градоустройствени планове на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-65 от 11.02.2004 г. и Заповед № ЗМФ-163 от 19.02.2004 г. приемане на списък на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Заповед № РД-46-1250 на МЗГАР от 7.09.1999 г. относно дължимото обезщетение на български граждани и техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-1318 на МЗГ от 11.10.2000 г. за дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на иконом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-1322 на МЗГ от 11.10.2000 г. за дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове (ПКБ) на Евгения Димитрова Узунова, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-1689 на МЗГ от 31.10.2001 г. относно дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-275 от 12.06.2002 г. за обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-46-368 на МЗГ от 3.04.2000 г. относно дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на ико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-369 на МЗГ от 3.04.2000 г. относно дължимото обезщетение на български граждани или техните наследници, чиито имоти не са били заменени със земи от държавния поземлен фонд по реда на глава седма от Закона за изменение и допълнение на Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-371 на МЗГ от 3.04.2000 г. относно дължимото обезщетение в поименни компенсационни бонове на собственици или техните наследници - български граждани, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (Заповед № рд-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Заповед № РД-46-544 на МЗГ от 3.05.2000 г. относно дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на ико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-686 от 31.10.1997 г. за обявяване на землищата, в които се спират производствата по възстановяване на собствеността върху двувластни земи по границата със Съюзна Република Югославия и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-83 на МЗГ от 19.01.2001 г. за определяне дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-46-859 на МЗГ от 18.05.2001 г. за определяне дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 9 от 4.11.1986 г. за внедряване на новата система за отчет на държавните имоти и картотекирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 25.05.1998 г. за охрана, опазване и разпореждане с имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 11 от 17.08.1994 г. за реда за издаване на разрешения за строеж по чл. 226, ал. 2 от правилника за Прилагане на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Наредба № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-2 от 12.01.2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Наредба № Н-4 от 27.11.2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън насел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 1 от 16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими паметници на културата, предоставени на музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-02

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 4 от 8.07.1998 г. за управлението, стопанисването, отдаването под наем и разпореждането с жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от Ведомствения фонд на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 14.05.1998 г. за обявяване на недвижимите паметници на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 6 за устройството и дейността на Българския корабен регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Наредба № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраня
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Наредба № 11 от 7.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-22

 Наредба № 14 от 27.07.1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори и земи от държавния горски фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Наредба № 17 за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 22 от 15.05.2002 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, от животновъдните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 39 от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба за базисните цени на трайните насаждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 341 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА