Вещно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Решение № 118 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и отчета за приходите и разходите на фонда за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 156 на МС от 15.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, на "Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 157 на МС от 23.03.2010 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на "Ватия" - АД, София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 167 на МС от 29.04.1994 г. за спиране на административните производства за промяна на землищните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 169 на МС от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 223 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 228 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Решение № 266 на МС от 21.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 311 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 321 на МС от 2.07.1998 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 363 на МС от 10.06.2008 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и рехабилитация на път III - 407 "Стражица - Полски тръмбеш - Свищов" от км 80+790.27 до км 92+314.81", нам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 387 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 388 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 396 на МС от 26.05.2006 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за периода 1 януари - 31 декември 2005 г. и на отчета за приходите и разходите по бюджета на Националния компенсационе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 416 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Чешнегирово, община Садово, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 417 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Първомай, община Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 421 на МС от 4.06.2009 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № 421 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 428 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" от км 167+ 515 до км 171+ 360-етапна връзка с път II-66 "Пловдив - Ста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 429 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-99 "Вариант Алепу" II етап, от км 20 + 867 до км 29 + 327" на територията на община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 488 на МС от 15.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ "Девин" - ВЕЦ "Цанков камък", подобект "ВЛ 20 kV "Лясково - Михалково" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 536 на МС от 25.08.2008 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - 44 "Севлиево - Габрово", обход на с. Поповци - II етап, от км 25+339 до км 26+295", на територията на община Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Решение № 536 на МС от 15.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 546 на МС от 21.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път I-7 п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 555 на МС от 6.07.2001 г. за предоставяне право на ползване на 23 дка гори от държавния горски фонд в отдел 122, подотдели "и" и "з" на територията на Дирекция "Национален парк "Централен Балкан", област Ловеч, община Троян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 555 на МС от 15.06.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към нов пътнически терминал на летище София"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 576 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 577 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път II-76 "Българин - Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 585 на МС от 3.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Разтървеница", участък "Южен", разположено на територият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 593 на МС от 3.10.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина, от находище "Саръгьол", учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение № 610 на МС от 4.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Решение № 620 на МС от 31.08.2018 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Решение № 625 на МС от 18.10.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Интермодален терминал в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив" на територията на община "Родоп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 645 на МС от 30.08.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Решение № 650 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Решение № 651 на МС от 8.10.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. България от км 44+720 до км 45+200" на те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 654 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 3, участък "Нова Загора - Ямбол" от км 24
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 692 на МС от 26.07.2005 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-05

 Решение № 714 на МС от 18.11.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Брусарци" - участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Решение № 771 на МС от 10.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "АМ "Хемус" СОП - пътен възел "Яна" от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 777 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", намиращи се на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Решение № 778 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+00 до км 2+368", намиращи се на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 779 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" от км 5+ 100 до км 117+ 000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 780 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Нов пътен надлез" по проект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 787 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 788 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Нова Загора - Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км 277+597 - Реконструкция на електропроводи и далек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 789 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора - Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900 - Напоителни и отводнителни канали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 790 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Ямбол - Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до км 325+280 - Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 815 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи частен горски фонд, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0+ 000 до км 19+135,21
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 816 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0 + 000 до км 19+ 135,21" на територията на област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 857 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 858 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 875 на МС от 14.11.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас лот 2, участък "Стара Загора - Нова Загора",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Решение № 882 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 883 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Крумово" и "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Първомай" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 887 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 888 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 891 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция на Път II-19 Симитли - Градево - "Предела" - Разлог" от км 0+000 до км 36+337" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 922 на МС от 23.11.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Решение № 926 на МС от 6.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка грани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 948 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия 110 kV подстанция "Айтос" - подстанция "Слънчев бряг-запад" на територията на област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 949 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 950 на МС от 13.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 950 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 - изме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 990 на МС от 27.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+ 280 до км
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Решение № 1008 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900", намиращи се на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румън
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Решение № 1009 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, от км 5+100 до км 114+000", намиращи се на територията на обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 1, участък Оризово - Чирпан от км 171+ 360 до км 186+ 700, участък Чирпан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 1033 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долна Вереница", община Монтана, област Монтана, на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1034 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Свети Иван", община Димово, област Видин, на "Трафик И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 5921 от 12.05.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Решение на ВНС във връзка с разпореждането с държавно, общинско и друго имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да сключи договор за заем с Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за продължаване срока на мораториума, наложен с Решение на НС от 9.07.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 16.03.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение на НС от 17.08.2006 г. по доклада на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Решение на НС от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Решение на НС от 20.07.2006 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 328 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА