Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 54)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 1 на МС от 16.01.1990 г. за решаване на някои неотложни проблеми в столичния градски пътнически транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 5.01.1993 г. за отмяна на Постановление № 266 на МС от 1992 г. за облагане на вноса и продажбите на автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 15.01.1996 г. за преобразуване на Санаторно-курортното управление към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 8.01.1997 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 4.01.2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 1 на МС от 3.01.2003 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 1 на МС от 11.01.2008 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Постановление № 1 на МС от 10.01.2009 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 1 на МС от 5.01.2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 1 на МС от 7.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 1 на МС от 3.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Постановление № 2 на МС от 21.01.1985 г. за решенията на съдилищата, за които не се прилага срокът по чл. 226, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 13.01.1998 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Инженерен дизайн" от професионално направление "Общо инженерство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 2 на МС от 10.01.2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 2 на МС от 13.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Постановление № 2 на МС от 4.01.2018 г. за одобряване на допълнителeн трансфер за Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Постановление № 2 на МС от 5.01.2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Постановление № 2 на МС от 4.01.2023 г. за откриване на филиал в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в гр. Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Постановление № 3 на МС от 15.01.1991 г. за издръжката на местата за лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 18.01.1994 г. за поемане като държавен дълг на крайните задължения, които са просрочени кредити до 31 декември 1992 г., от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 14.01.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 7.01.2005 г. за приемане на Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплаща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2007 г. за изпълнение на Резолюция № 1718 на Съвета за сигурност на ООН от 14 октомври 2006 г. и Обща позиция 2006/795/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 20 ноември 2006 г. за налагане на санкции на Корейската народноде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Постановление № 3 на МС от 10.01.2009 г. за приемане на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на имущество за пострадалото население на Република Хаити от разрушителното земетресение на 12.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 3 на МС от 9.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 3 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Постановление № 3 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 3 на МС от 6.01.2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Постановление № 4 на МС от 30.01.1987 г. за подобряване на работата по профилактиката, текущото поддържане и основните ремонти на машините и съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 12.02.1988 г. за по-нататъшно усъвършенствуване устройството на зоните за обществен отдих, вилните зони и земите за земеделско ползуване и за отстраняване нарушенията при изграждане на сгради в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 4 на МС от 18.01.1994 г. за приемане на Наредба за износ и внос на валутни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 15.01.1996 г. за структурни промени в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 21.01.2000 г. за закриване на Комитета по пощи и далекосъобщения и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2002 г. за приемане на Наредба за правилата и изискванията за производство на регионални вина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 4 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ и на Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 4 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Пакистан за преодоляване на тежките последици от наводненията през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Постановление № 4 на МС от 9.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 4 от 17.01.2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Постановление № 5 на МС от 18.01.1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 5 на МС от 10.01.1992 г. за собствеността върху материалната база на професионалните учебни заведения и реда за нейното изграждане, реконструкция и модернизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 5 на МС от 26.01.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 5 на МС от 10.01.2001 г. за приемане на Наредба за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ - 2000)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 5 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на национален план на Република България за готовност за грипна пандемия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 5 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на културата за подготовката и провеждането на втората извънредна сесия на Междуправителствения комите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Постановление № 5 на МС от 15.01.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 5 на МС от 14.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Постановление № 5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Постановление № 5 на МС от 12.01.2017 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца "Света София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 5 на МС от 11.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 5 на МС от 15.01.2021 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 6 на МС от 25.02.1988 г. за осигуряване, подготовка и стабилизиране на кадрите за атомната енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 14.01.1997 г. за уреждане на правоотношенията, свързани с отделянето на бюджетите на военните съдилища и на Военната прокуратура от бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 14.01.2004 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2004 г. за поемане на разходи за финансово подпомагане на законните наследници на загиналите и на пострадалите кадрови военнослужещи от военния контингент на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 6 на МС от 18.01.2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 6 на МС от 12.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 6 на МС от 22.01.2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 6 на МС от 22.01.2024 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Постановление № 7 на МС от 21.01.1991 г. за определяне основните функции и задачи на министерства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 14.01.1992 г. за приемане на Правилник за плаване в българския участък на река Дунав и Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 22.01.1993 г. за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 7 на МС от 25.01.1994 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 7 на МС от 22.01.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на ципове в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 19.01.1999 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 8.02.2000 г. за приемане на Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 7 на МС от 20.01.2003 г. за откриване на филиал на Военната академия "Г. С. Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 16.01.2004 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Постановление № 7 на МС от 23.01.2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала "Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Постановление № 8 на МС от 26.01.1990 г. за съкращаване броя на леките персонални автомобили, използувани от държавни и стопански ръководители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 29.01.1991 г. за либерализиране на цените и социална защита на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 16.01.1992 г. за оценка на активите и пасивите на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 8 на МС от 22.01.1993 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Министерството на търговията за информационен бюлетин с приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 22.01.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на хлебна мая в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 17.01.2001 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 54)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 5380 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА