Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № H-6 от 20.05.2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-7 от 20.05.2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-9 от 20.05.2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № I-153 от 23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № Iз-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Наредба № Iз-489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Наредба № Iз-553 от 12.03.2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г. за едромащабната топографска карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите култур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Наредба № Н-2 от 12.01.2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.01.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 3.04.2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън насел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-10

 Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-08

 Наредба № РД-02-20-16 от 5.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № РД-02-21-1 от 09.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Наредба № РД-02-21-1 от 27.01.2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Наредба № РД-04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № РД-07-01 от 29.09.2009 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № РД-16-294 от 1.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-295 от 1.04.2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-296 от 1.04.2008 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 09.05.1989 г. за обновяване на жилищата и жилищните структурни единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.01.1995 г. за изграждане на среда в населените места с оглед ползването й от инвалиди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 4.12.1997 г. за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-14

 Наредба № 1 от 27.01.2000 г. за техническите дейности при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 1 от 27.02.2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Наредба № 1 от 4.04.2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-06

 Наредба № 1 от 17.05.2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Наредба № 1 от 11.01.2005 г. за окачествяване на кланични трупове от говеда по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 555 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА