Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 29)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - При извършване на масово уволнение следва да се спазват изискванията и процедурите, предвидени в трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - На Инспекцията по труда е възложено изпълнението на някои разрешителни режими, като част от дейността й във връзка с осигуряването и гаранти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Една голяма част от функциите на инспекцията са свързани с извършването на административни услуги, изпълнението на регистрационни, регулатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на граж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Част от функциите на инспекцията са да дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите, както и да отгова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекторите по труда могат, при проверка в офис на работодателя и на всички места, на които се полага наемен труд, да изискат от работодате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство, във връзка и след възникването на трудовото прав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконосъобразно, се заличават правните последици на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или от шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс, която се реализира чрез органите на Прокуратура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Само влязло в сила съдебно решение може да постанови законосъобразно или не е едно уволнение и основателна или не е финансовата претенция на работник или служител спрямо работодателя. Преди предявяване на иск по съдебен ред работодателят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - В случай че дисциплинарното уволнение бъде отменено, но работникът преди налагането на дисциплинарно уволнение е дал предизвестие за прекратяване на трудовия договор, продължава действието на предизвестието до изтичане на срока му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудови спорове - Ако работодателят, след като е отправил предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовото му правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, установи, че работникът или служителят не е придобил пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Обезщетението при пенсиониране за срок от 2 или 6 месеца не се зачита за трудов стаж и не подлежи на данъчно облагане. Върху изплатеното обезщетение за неползван платен годишен отпуск се дължи данък.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Периодът на неспазения срок на предизвестие не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Времето, за което е изплатено обезщетение за оставане без работа, не се зачита за трудов стаж, но се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което лицето е отбивало редовна военна служба, не се признава за трудов стаж, но се признава за осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето, през което майката се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Признаване на трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Зачитане на трудов и осигурителен стаж при работа на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - След 17 юли 2015 г. времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в Кодекса на труда, в друг закон или в акт на Министерския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж по трудов договор за допълнителен труд не се вписва в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Предаването на трудовата книжка следва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен да издаде трудова книжка на работник или служител, който постъпва за първи път на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява писмено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Договор за допълнителен труд се прекратява с 15-дневно предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът (служителят) има специална закрила при уволнение само когато работодателят прекратява трудовия договор на някое от посочените в чл. 333 КТ основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Прекратяването на трудовия договор съгласно чл. 331 КТ влиза в хипотезите на масовото уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - За да е налице валидно прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят следва да заплати уговореното обезщетение в едномесечен срок от връчването на писмената заповед за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Регламентираното в чл. 331, ал. 2 КТ обезщетение представлява нормативно установен минимум и подлежи на договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Страните по трудовото правоотношение могат да постигнат съгласие да прекратят взаимоотношенията си срещу заплащане на определена сума пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Новият управител може да уволни заварено ръководство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата работодателят може да прекрати трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при спиране на работа за повече от 15 работни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора поради намаляване обема на работа е необходимо да е налице трайно, относително във времето намаляване на производствената дейност, което да съществува и към момента на връчване на зап
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване с предизвестие по чл. 328 КТ е необходимо да е налице едно от предвидените в чл. 328, ал. 1 и 2 КТ основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 3 и премине на друга работа за неопределено време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по общественот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване без предизвестие в случаите по чл. 327 КТ е необходимо да е налице предвиденото в текста основание, т.е. причини. Това става задължително с писмен, формален акт. В практиката той най-често е нари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието трябва да се отправи. След като е отправено, може да не се спази и трудовият договор да бъде прекратен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието може да се оттегли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Срокът на предизвестието се брои по месеци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - И договорът за определено, и този за неопределено време могат да се прекратят с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Болничният лист не удължава срока на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят винаги трябва да има законоустановена причина, за да прекрати трудовия договор, докато работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 326 от Кодекса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато е налице „невъзможност“ за изпълнение на работата, установена със заключение на ТЕЛК. В този случай прекратяване е възможно, ако няма друга подходяща за съ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Заместването се прекратява при реално връщане на титуляря
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При уволнение по чл. 325, т. 4 от Кодекса на труда няма предварителна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Договорът се прекратява с изтичането на срока му без предизвестие от страна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в зако
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора по взаимно съгласие не се дължи предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Прекратяване на трудовото правоотношение - Предложение за уволнение по взаимно съгласие може и да не се приеме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Права на трудоустроения работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Задължение на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Закрила на майките с малки деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Когато трудоустроената бременна работничка или служителка получава на новата си работа по-ниско трудово възнаграждение от трудовото възнаграждение за предишната си работа, тя има право на паричн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - За работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да се установява сумирано изчисляване на работното време и да се въвежда ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Специална закрила на някои категории работници и служители - Специална закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работници и служители, които работят на половин щат в предприятието, имат право на работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло не се прилага в случаите, при които осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работното и униформеното облекло трябва да се различават от специалното работно облекло и личните предпазни средства, които работодателят е длъжен да предоставя безплатно на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло се прилага за работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работниците и служителите, изпратени за изпълнение на работа в предприятие ползвател, имат право на СБКО, докато работят в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Начинът на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Средствата за СБКО не могат да се приравняват по своята същност на трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - От момента на установяване на инвалидността работникът или служителят има право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Работниците нямат право да постъпват на работа или да продължат да работят на работните места, при които са налице противопоказни условия на труд, определени от здравен орган
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Когато получат експертно решение на ТЕЛК, с което е освидетелствано здравословното състояние на техен работник, работодателите са длъжни да отстранят работниците от противопоказните условия на труд, определени в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Отказът на работника да се яви за инструктаж или да удостовери провеждането му представлява виновното неизпълнение на трудовите му задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Аварийните пътища и изходи имат за цел при възникване на опасност да се осигури възможност за бързо и безопасно евакуиране на работещите от всички работни места. Те трябва да се поддържат винаги в изправност, сво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - В помещение, в което работят повече от 50 души и което се явява място с голямо струпване на хора, съществува изискване да се извършва не по-рядко от веднъж годишно измерване степента на осветеност и нивото на общ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Само в предприятия, в които има наети по трудово правоотношение работници или служители работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работниците от служба по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Предприятието ползвател има задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на работниците, изпратени му от предприятието, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и разходите във връзка с тези дейности са задължения на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Разместването на почивни и празнични дни е задължително за работодателите в цялата страна. При такова разместване не се касае за отработване на празник, а за смяна на почивен и работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, и са в зависимост единствено от отрабо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Трудовите норми се разработват и утвърждават от работодателя. Количеството качествена продукция, изискуема за определено време, се определя също едностранно от работодателя. При неизпълнение на трудовите норми по вина на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Каква е основната разлика между подневното и сумираното отчитане на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Приравняването на нощните часове в дневни се извършва през всеки месец, в който е положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - При уговаряне на сделна система на заплащане работодателят взема мнението на работниците или служителите за определяне на трудовите норми, като следва да се съобрази с нормалната интензивност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен по чл. 272 и 210 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - При сменен режим на работа със смени, в които има нощен труд, е необходимо да се преизчисляват нощните часове в дневни. Целта е свързана с определяне на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Ползване на отпуск при сумирано отчитане на работното време може да бъде само през стандартните работни дни по календар (понеделник - петък) и лицето не може да ползва платен отпуск през почивни дни (събота и неделя, официални пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Работодателят изчислява работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. Когато нормата работно време за периода на отчитане е превишена, за съответния работник или служител ще бъде налице извънреден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 29)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 2887 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА