Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 462 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Саниране на сделки, сключени без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отделни състави на отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани от незаконни действия или бездействия на нейни органи. Изискуемост на вземането за обезщетение, лихви и погасителна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Коментар на Тълкувателно решение № 3/2004 г. на ВКС, ОСГК за отговорността на държавата за вреди,причинени на граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Разграничителни критерии при провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Търговската продажба с предварително плащане на цената и задатъка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Кодексът на МЧП и обновената уредба на договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Прехвърляне на чуждо вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Правилник за ускорени производства по арбитражни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Обезщетението за вреди по чл. 236, ал. 2 ЗЗД (преглед на съдебната и арбитражната практика)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Особен залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Отстраняване на оферта поради необосновано ниска цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Участие на поръчителя като страна в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Договор за присъединяване на обекти към мрежи на електропреносни или електроразпределителни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 За гаранциите, срока на валидност на офертите и обжалването по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Орлин Денков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Защита срещу нарушения на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Отказът на комисионера от изпълнение на поръчката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Арбитражен съд към Агенцията за обществени поръчки ­ устройство и правомощия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даяна Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новите моменти в задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новата правна уредба на малките обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Погасителната давност и суброгираният застраховател на товара в морското застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йорданка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Видове гаранции по Закона за обществените поръчки. Условия и начини за освобождаването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Централизирана процедура за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Правото на изкупуване при търговската продажба и лизинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Транзитната продажба на стоки по чл. 329 от търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Деклариране на банкови сметки, водени при банки в страната и чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Обновен правен режим на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Практически въпроси на продажбата на движими вещи на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Международни плащания без посредничеството на банковата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Новият Закон за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Непреодолимата сила и нейното прилагане в съдебната и арбитражната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Режим на сделки по Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Прекъсване на давността с предявяване на иск (чл. 116, б. “б”, пр. 1 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Многообразието на договорите за възмездно ползване в областта на търговското право (договорът за беърбоут чартър)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Договор за застраховане на банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Индустриалната сигурност на класифицираната информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Допустимост на промени в договорната ипотека, обезпечаваща банков кредит 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Застраховка “заболяване” и реализиране на застрахователния риск в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Договор за презграничен банков превод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 За ипотеката, учредена в полза на повече от едно вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Съдържание на менителничните ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Непаричните дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Искове за допълване, изменение и прекратяване на търговските договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Погасителната давност в контекста на възраженията за недължимост на парични суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Ограничен ли е размерът на лихвата по договора за заем съгласно действащото право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 По въпроса дали задължението на застрахователя при договора за застраховка "Гражданска отговорност" включва законната лихва, дължима при непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Особен залог на права върху обекти на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Неизпълнение на задълженията на страните по договора за банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Клаузата “дел кредере” в комисионния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Опрощаване на задължения по търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Договор за банков превод на чуждестранна валута на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължението за законна лихва на застрахователя по договор за застраховка "Гражданска отговорност" при притежаване и използване на МПС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Договорът за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Прекомерност на неустойката, уговорена между търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Необходим ли е чл. 152 ЗЗД в стопанския оборот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Начисляване на лихва върху лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Задължения на банката по договора за банкова сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Някои процесуалноправни проблеми във връзка с обезпеченията по търговски дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 401 до 462 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 462 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА