Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Тенденции в оформянето на задължението на инфлуенсърите да разкриват пред потребителя, че дадено съдържание е рекламно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Залог на дружествен дял от дружество с променлив капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Смисъл и обхват на ограниченията на договорните ipso facto уговорки с оглед измененията в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Предизвикателства пред доставчиците на посреднически онлайн услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Договорни уговорки за отказ на кредитора да изпълни свои задължения към длъжника като квазиобезпечение по търговски и финансови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Относно качеството „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите и европейското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Хипотези при договор за кредит, предоставян под формата на овърдрафт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Правни средства за заличаване на „лошата“ кредитна история в Централния кредитен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Нови правила за цифровите пазари и цифровите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Решение на СЕС относно реализацията на финансово обезпечение и уговаряне по процедурата за изпълнение върху заложено имущество по Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Съдебна практика на ВКС в материята на договора за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Прекият иск по чл. 432 от Кодекса на застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Съдебна практика на ВКС в материята на договора за лизинг (чл. 342-343 от Търговския закон)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Договор за търговска продажба с предварително плащане на цената
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Коцев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Изисквания по отношение на класирането от онлайн платформите и търсачките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Проблемът за правната същност на договора за наем на сейф в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Исковете за обезщетение, за разваляне на договор или за намаляване на цената по договор с потребител по влязла в сила заповед за забрана прилагането на нелоялна търговска практика (чл. 68м, ал. 1 ЗЗП)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Непреодолимата сила по чл. 306 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Съдебна практика на ВКС по чл. 146 от Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Правна уредба на онлайн платформите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Предявяване за плащане на менителничния ефект - проблеми на теорията и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Съответствието на стоките и правата на потребителите според новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Относно конверсията на нищожен договор за кредит в съглашение за заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Краудфъндинг - нови моменти в правната му регулация в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Менителнични ефекти с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 По някои въпроси, свързани със съдържанието и съотношението на правата на купувача срещу недостатъци на вещта при търговска продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Драгомир Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Допълване на договора от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Нормативни ограничения относно срока за изпълнение на парични задължения по договори и последици от нарушаването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Юридически противоречия във връзка с въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Преглед на утвърдената практика на ВКС по делата за надплатени суми за лихва по договори за ипотечен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Необходимо ли е представянето на оригинала на записа на заповед в производството по чл. 417, т. 10 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Има ли акцесорен характер договорът за форфетинг?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Джирото и каузата за издаването на менителничната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Особени правила при съдебните спорове във връзка със застраховката „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Последици от запора, наложен в нарушение на изискванията на ЗМДВИППП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 За джирото на менителнични ефекти и на налични акции, облигации и временни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от финансови институции в условията на извънредната епидемична обстановка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Правен анализ на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Минев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Александров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Договорът за извършване на оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Особености при заплащане на задълженията за топлинна енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Приложима ли е разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ спрямо изпълнението по реда на ГПК, когато изпълнителното основание е пристъпване към изпълнение по ЗОЗ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Обезсилване на складови записи по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Обезпечителни права в полза на множество кредитори и нуждата от реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Може ли задатъкът да се намалява поради прекомерност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Сделки със складови записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 За обхвата и ограниченията на запора на дружествен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Търговскоправни способи за прехвърляне на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Проблеми на частичния иск и тяхното разрешаване с Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Продажба на заложеното имущество и разпределение на постъпилите суми по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йончева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Цесията и потребителят - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Задължението на морския превозвач за оказване на съдействие при извършване на товарните операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Грозданов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Неоснователното обогатяване и давността като основания за предявяването на иска по чл. 534 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Предпоставки за предявяването на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 За съдържанието на коносамента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Грозданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Възлагателни джира на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Актуални въпроси на поръчителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Рамков договор за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Правата на пътуващите със самолет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато вземането по договор за банков кредит се издължава чрез вноски по погасителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Регресни права на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Формална доказателствена сила на електронния документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Още веднъж за материалната и процесуалната правоспособност на бюджетните учреждения, които не са изрично признати за юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Договор за лизинг на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Защита на заложния кредитор при разпоредителни сделки на залогодателя по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Цесия на менителницата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Пандилов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 435 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА