Търговски сделки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Възлагателни джира на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Актуални въпроси на поръчителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Рамков договор за факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нора Москова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Правата на пътуващите със самолет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато вземането по договор за банков кредит се издължава чрез вноски по погасителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Калайджиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Може ли физическо лице да бъде страна по договор за финансово обезпечение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Регресни права на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Заложно джиро на менителницата с право за продажба без съдебна намеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Формална доказателствена сила на електронния документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Преклузии при перемпция и общата погасителна давност относно задължения по договор, обезпечени със запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Още веднъж за материалната и процесуалната правоспособност на бюджетните учреждения, които не са изрично признати за юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Договор за лизинг на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Защита на заложния кредитор при особен залог на вземане или безналична ценна книга и след пристъпване към изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Защита на заложния кредитор при разпоредителни сделки на залогодателя по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Цесия на менителницата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Пандилов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Проблеми при допускане на обезпечителната мярка „запори върху банкови сметки“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на застрахователя за заплащане на обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Заместване на комисионера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент (ЕС) № 655/2014 и най-новите изменения на ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Търговски залог по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Правни аспекти на форфетинга в международната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Новата правна рамка на института на особения залог след последните изменения на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Присъединен кредитор ли е ищецът, предявил иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, по чл. 459, ал. 1 ГПК?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Нормативни недомислия в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Правни аспекти на колективната електронна търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андреан Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Разширяване на персоналния обхват на Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Последиците от отпадане на задължение по каузално отношение върху вземането по издадения запис на заповед във връзка с някои постановки в Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Ретроактивно покритие на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Сключване на договори за кредит за недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Защита на потребителите на кредитни услуги, по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За особеностите и съдържанието на търговската продажба с уговорка за изкупуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Франчайзинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Факторинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за влог в публичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Менителница, запис на заповед, чек
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Банкови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за текуща сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за застраховка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Спедиционен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Търговска продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Прехвърляне на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Търговски обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Неизпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Сключване и изпълнение на търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Правна уредба, понятие и видове търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Неимуществените вреди при неизпълнение на търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жана Колева
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Предоставяне на информация за храните на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Новото изискване за прехвърляне на „владение или контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Скрити вземания в приватизационния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 За злоупотребата с право, произтичащо от търговска сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Погасителна давност при застраховка на договорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 461 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА