Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Правилник за устройството и реда на работата на комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за книгата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музика и танц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за театър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Национален център за отдих, възстановяване и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-06

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за устройството, функциите и задачите на окръжните библиотечни съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за ученическите почивни лагери и екскурзионното летуване на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Правилник за функциите и структурата на Държавната железопътна инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за функциите, устройството и дейността на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за чистотата на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за школите по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник към Конвенцията за метъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник на Фонд "Научни изследвания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Устройствен правилник на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Устройствен правилник на Агенцията по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Устройствен правилник на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" - Балчик, към Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-11

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение в гр. Царево
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Устройствен правилник на Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Държавен културен институт "Културен център "Двореца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Устройствен правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Беласица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Българка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Витоша"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Врачански Балкан"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-17

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Златни пясъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Персина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Рилски манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Русенски Лом"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Сините камъни"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Странджа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Шуменско плато"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Устройствен правилник на Държавната парично-предметна лотария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Устройствен правилник на Държавния културен институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Устройствен правилник на Звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 577 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА