Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Правилник за организацията и ръководството на пансионите за лица с напреднала възраст с близки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Правилник за организацията на трудотерапията и помощната стопанска дейност в системата на социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията, задачите и функциите на Boeннатa инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Правилник за организацията, задачите и функциите на Инспекция за специализиран технически надзор при дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Правилник за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Правилник за основните задачи, устройството и дейността на Правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за нац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за отменяне на Правилника за организацията и ръководството на културните клубове за стари хора (ДВ, бр. 82 от 1964 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда в железопътните заводи, депа и работилници - В-05-01-05 от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда във вагонното стопанство - В-05-01-06 от 1988 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда за работниците и служителите от гаровите и превозните служби - В-05-01-03 от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда на работниците от експлоатацията на локомотивното стопанство - В-05-01-01 от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда на работниците, поддържащи железния път - В-05-01-02 от 1975 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за отменяне на Правилника по безопасността на труда при работи по жп контактна мрежа 25 кв, 50 хц - В-05-01-04 от 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за погребенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Правилник за прилагане на Закона за Държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Правилник за прилагане на Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Правилник за прилагане на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правилник за прилагане на класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на национална класификация на продуктите по икономически дейности - версия 2001 (НКПИД-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Националната класификация на икономическите дейности - версия 2001 (НКИД-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство - версия 2001 (ПРОДАГРО-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на номенклатурата на промишлената продукция - версия 2001 (ПРОДПРОМ-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 567 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА