Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Правилник за прилагане на Националната класификация на икономическите дейности - версия 2001 (НКИД-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство - версия 2001 (ПРОДАГРО-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на номенклатурата на промишлената продукция - версия 2001 (ПРОДПРОМ-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Правилник за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за приложение на Закона за държавните имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за защита на природата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за защита на растенията от болести и неприятели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за собствеността на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за приложение на Закона за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Указа за търговското корабоплаване на Народна република България за международните превози по р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работа на Експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Правилник за работа на Консултативния съвет към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Правилник за работата на горските пазачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Междуведомствената комисия за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на полските пазачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на помирителните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Правилник за работата на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Правилник за работата на увеселителните забави и игри за развлечение, пътуващи естрадно-циркови трупи, илюзионисти и др., организирани от Дирекцията на българските циркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на управителния съвет на фонд "Здравна информация" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива груп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия (Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за социално обслужване на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за статута на футболистите в системата на Българския футболен съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Правилник за структурата, дейността и задачите на окръжните дирекции "Библиотеки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Правилник за структурния състав и организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Правилник за съгласуване на работата в пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Правилник за състава на Националния архивен съвет и реда за неговата работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Правилник за Творческия фонд при Министерството на културата (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 1977 г., бр. 94 от 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за трудово-възпитателните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-14

 Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Правилник за устройството и дейността на Балнеологичен център "Камена" - Велинград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военно инженерно строително училище "Любен Каравелов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на диализните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-11

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Правилник за устройството и дейността на държавно здравно заведение "Очна банка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк"-Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Правилник за устройството и дейността на Звено за координация на проекта "Усъвършенстване на образованието"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Правилник за устройството и дейността на Инспекцията по условията и безопасността на труда при Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 577 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА