Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Заповед № ЗМФ.21 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 56, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за намаляване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.22 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по по чл. 2б от Закона за корпоративното подоходно облагане за телефонни или телекомуникационни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.23 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образци на декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4, чл. 2а, ал. 3 от Зкпо, образец на ежедневен отчет за получени и изплатени суми за участие в хаз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.317 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.318 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия по чл. 2, ал. 3 окончателен данък от застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации и чуж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.71 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.72 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за за притежаван лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.91 от 28.01.2004 г. за утвърждаване списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗМФ.92 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, дължими от "Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗМФ.93 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания за вноските, представляващи 50 % от получените наеми от отдадено под наем недвижимо имущество, предоставено на предприятия с държавно участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗЦУ-1327 от 19.12.2009 г. и № РД-07-485 от 19.12.2009 г. за утвърждаване на образци на формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Заповед № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Заповед № ЛС-04-122 от 22.02.2018 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № ЛС-04-134 от 1.04.2020 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Заповед № ЛС-04-1481 от 10.09.2014 г. за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Заповед № ЛС-04-169 от 17.05.2003 г. за изключване на Николай Анатолиев Пенев от списъка на синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-04-555 от 24.11.2020 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Заповед № ЛС-04-558 от 29.10.2004 г. за промени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Заповед № ЛС-04-580 от 4.11.2004 г. за утвърждаване на допълнителен списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № ЛС-04-86 от 9.02.2018 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № ЛС-08-100 от 16.12.2003 г. за насрочване на конкурс за нотариуси за заемане на вакантните места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-И-1 от 6.01.1998 г. относно откриване места за нотариуси и насрочване на конкурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-И-430 от 16.03.1998 г. относно откриване места за нотариуси и насрочване на конкурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. за утвърждаване на Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Заповед № ОХ-544 от 23.08.2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Заповед № Р-16 от 10.07.1991 г. за определяне основните функции и задачи на Главното управление по печата и книгоиздаването и за създаване на Национална агенция за международен стандартен книжен номер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-808 от 15.07.1983 г. относно болестите, даващи право на самостоятелна стая за живеене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 02-14-377 от 18.11.1993 г. за типови проектни документации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. за оказване на първа долекарска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-173 от 25.11.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-176 от 10.12.1997 г. за откриване на център по чуждоезиково обучение - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-177 от 10.12.1997 г. за откриване на център по чуждоезиково обучение - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-248 на МЗГ от 1.03.2000 г. за опазване страната от заболяването Спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-104 от 1.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частна профилирана гимназия "Магнаура" с профил "Чуждоезиков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-105 от 3.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частно основно училище "Дружба"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № РД 14-106 от 4.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частен професионален търговски колеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-107 от 4.07.2003 г. за разрешаване откриването на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-138 от 15.09.2003 г. за определяне на седалище и официален адрес на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев", Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 14-139 от 15.09.2003 г. за определяне име на Професионална гимназия по икономическа информатика - Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 07-210 на НОИ от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № РД 09-91 от 25.02.2004 г. за забрана на вноса и транзита от щат Тексас на Съединените американски щати на живи птици (домашни и диви); стокови и разплодни яйца; суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 07-270 от 13.10.2004 г. за утвърждаване изменения в Номенклатурата на промишлената продукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № РД 09-441 от 30.08.2005 г. за забраняване на вноса на живи свине, месо, месни продукти, субпродукти, кожи и четина от свине от държави, които използват жива ваксина за имунизация на свинете, с изключение на продукти от свине, претърпели термична
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Заповед № РД 09-538 от 18.10.2005 г. за забрана на вноса от Република Гърция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Заповед № РД 09-129 от 25.02.2006 г. за забрана вноса от 10-километровата предпазна и надзорна зона около възникналите огнища на Инфлуенца А и от районите, където се извършва предпазна ваксинация, в Република Италия, Република Кипър, Република Словения, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заповед № РД 09-352 от 30.06.2006 г. за прекратяване пускането на пазара и вноса на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж, съдържащи следните добавки в храни: E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД 09-353 от 30.06.2006 г. за утвърждаване на списък на храните от неживотински произход, за които Европейската комисия е взела решения за определяне на специални условия и извършване на задължителен контрол при внос в Европейския съюз и които м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД 09-531 от 26.10.2006 г. за предприемане на спешни мерки относно неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в ориз и продукти от ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД 46-6 от 8.01.2007 г. за определяне на дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Заповед № РД № 904 от 15.12.2007 г. Заповед № РД № 09-695 от 1.11.2007 г. за утвърждаване формата на заявлението за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Заповед № РД 09-510 от 18 август 2010 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, за включване в състава на биоциди, включително изискванията към тях и списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-03

 Заповед № РД-01-129 от 26.02.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на хи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Заповед № РД-01-175 от 20.02.2015 г. (относно образеца на служебна книжка)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № РД-01-207 от 5.07.2023 г. за определяне на корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Заповед № РД-01-216 от 19.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Заповед № РД-01-260 от 15.04.2019 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Заповед № РД-01-35 от 11.02.2015 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Заповед № РД-01-428 на МС от 16.12.2022 г. за утвърждаване на Методика за подбор на лица с трайни увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Заповед № РД-01-61 от 22.10.2020 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Заповед № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на трудов трав­матизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Заповед № РД-01-74 от 20.02.2017 г. за утвърждаване на Списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Заповед № РД-01-788 от 16.12.2019 г. за утвърждаване на Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Заповед № РД-01-809 от 29.10.2013 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Заповед № РД-01-815 от 7.11.2011 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Заповед № РД-01-865 от 30.10.2012 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Заповед № РД-01-879 от 22.10.2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Заповед № РД-01-9 от 22.01.2014 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Заповед № РД-01-92 от 5.04.2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № РД-01-94 от 6.04.2022 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД-02-14-1646 от 9.09.2009 г. за утвърждаване на образец на акт за сключен граждански брак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и населените места в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Заповед № РД-02-14-204 от 2.10.1990 г. и № 358 от 26.09.1990 г. относно утвърждаване норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г. за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-2595 от 15.12.2011 г. за утвърждаване на образци на актовете за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Заповед № РД-02-14-286 от 5.06.1995 г. относно вноса на строителни материали и изделия, за които не съществува съответен български държавен стандарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 г. за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 НСИОССП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-14

 Заповед № РД-02-14-352 от 14.07.2003 г. за определяне на временните комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-393 от 16.11.1989 г. за утвърждаване "Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили", като допълнение на "Норми за проектиране на стоманени конструкции" (Заповед № РД-02-14-83 от 1986 г. - бр. 87 от 1986
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-415 от 27.11.1989 г. за утвърждаване Норми за проектиране на профилакториуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-461 от 26.18.2003 г. за определяне технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по ППЗСПЗЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Заповед № РД-02-14-5 от 4.01.1995 г. за съхранението на общите и подробни градоустройствени планове на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-590 от 5.07.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Заповед № РД-02-14-7 от 7.01.1997 г. за утвърждаване на правила относно качествата на материалите и изделията, влагани в строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г. за утвърждаване на номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Заповед № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-05-485 на НСИ от 3.11.2022 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-05-583 на НСИ от 18.10.2021 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Заповед № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Заповед № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-18

 Заповед № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1080 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА