Качество, стандартизация, метрология

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Наредба за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Наредба за маркировката за съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба за предварително опакованите количества продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба за реда за утвърждаване и за начина на използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Общи задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Постановление № 2 на МС от 5.01.2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Постановление № 5 на МС от 16.01.2003 г. за приемане на Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 10 на МС от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 20 на МС от 29.01.2021 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпредел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 30.01.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 12.02.2015 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 28 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 12.02.2003 г. за приемане на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 31 на МС от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 31 на МС от 23.02.2024 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Постановление № 33 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 37 на МС от 19.02.2007 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Постановление № 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 24.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 15.03.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под наляган
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 51 на МС от 28.02.2001 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 63 на МС от 21.04.2023 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 455 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА