Качество, стандартизация, метрология

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 74 на МС от 1.04.2003 г. за приемане на Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 1.04.2003 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 76 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 91 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 92 на МС от 9.04.2001 г. за приемане на Наредба за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 7.05.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 95 на МС от 19.04.2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 97 на МС от 19.05.1999 г. за утвърждаване на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 101 от 21.05.2010 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2005 г. за създаване на рамка за определ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 109 на МС от 8.05.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Постановление № 110 на МС от 20.05.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 112 на МС от 15.05.2006 г. за приемане на Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Постановление № 113 на МС от 15.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Постановление № 114 на МС от 30.05.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 121 на МС от 2.06.2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 125 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 6.06.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 131 на МС от 23.06.1999 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 140 на МС от 19.06.2008 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Постановление № 140 на МС от 17.05.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 149 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 19.07.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 153 на МС от 12.04.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 164 на МС от 3.08.2000 г. за приемане на Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 164 на МС от 7.07.2008 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Постановление № 164 на МС от 12.08.2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 171 на МС от 9.07.2019 г. за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Постановление № 174 на МС от 31.08.2000 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2006 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Постановление № 175 на МС от 7.08.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 175 от 4.08.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по стандартизация по Закона за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 177 на МС от 4.07.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 182 на МС от 6.07.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 182 на МС от 20.08.2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Постановление № 183 на МС от 12.09.2000 г. за приемане на Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 183 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 184 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 185 на МС от 25.07.2006 г. за определяне размера на държавната субсидия за Българския институт за стандартизация за 2006 г. и поемане от Министерството на икономиката и енергетиката на неуредените до приключване на ликвидацията парични зад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 185 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 186 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 186 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 187 на МС от 4.07.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 191 на МС от 16.08.2005 г. за приемане на Наредба за маркировката за съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 193 на МС от 23.08.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Постановление № 196 на МС от 28.08.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Постановление № 200 на МС от 21.09.2017 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 203 на МС от 29.08.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 204 на МС от 3.09.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 205 на МС от 12.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Постановление № 210 на МС от 24.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 217 на МС от 30.09.1998 г. за приемане на Наредба за реда за утвърждаване и за начина на използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 218 на МС от 30.09.1998 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 218 на МС от 30.09.2003 г. за приемане на Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 30.09.1998 г. за приемане на Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 24.09.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към напитките от плодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 221 на МС от 26.10.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 221 на МС от 25.09.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 223 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Постановление № 223 на МС от 29.08.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Постановление № 224 на МС от 9.10.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 224 на МС от 20.08.2020 г. за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 230 на МС от 6.11.2000 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 232 на МС от 11.10.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 239 на МС от 24.10.2003 г. за приемане на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 242 на МС от 24.10.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 243 на МС от 10.09.2004 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 247 на МС от 1.11.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 248 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Постановление № 250 на МС от 5.11.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 251 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 252 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 253 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Постановление № 264 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Постановление № 265 на МС от 12.11.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 269 на МС от 30.12.1999 г. за преобразуване на Комитета по стандартизация и метрология в Държавна агенция по стандартизация и метрология и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 271 на МС от 29.09.2011 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъщ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Постановление № 274 на МС от 11.11.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Постановление № 275 на МС от 29.11.2002 г. за приемане на Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 287 МС от 11.12.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 300 на МС от 13.12.2010 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 302 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 308 на МС от 27.12.2001 г. за приемане на Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2004 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 315 на МС от 18.12.2009 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 323 на МС от 3.12.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 327 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 339 на МС от 9.12.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 351 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 375 на МС от 29.12.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Постановление № 375 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 376 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 273 на МС от 28.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 455 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА