Митници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Наредба № 11 от 19.12.2003 г. за управление на тарифните квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 30 от 23.03.2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 63 от 16.05.2006 г. за условията и реда за определяне на квоти за производство на захар и изоглюкоза и реда за осъществяване на контрол върху производството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 68 от 16.05.2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Постановление № 1 на МС от 5.01.1993 г. за отмяна на Постановление № 266 на МС от 1992 г. за облагане на вноса и продажбите на автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 8.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 3 на МС от 14.01.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 10.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставено оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 8 на МС от 17.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на офистехника, оборудване, консумативи и канцеларски материали, закупени със средства, предоставени на Министерството на околната среда като целева безвъзмездна помощ от пра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 9 на МС от 22.01.1997 г. за изпълнение през 1997 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Чешката република, Словашката република и Република Слов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 23.01.1997 г. за разрешаване на временен внос на 240 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия, подписано на 4 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония, подписано на 11 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 3.02.1994 г. за забрана на временния внос на горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 31.05.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 от 14.02.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Постановление № 34 на МС от 15.02.1993 г. за митните сборове при внос на стоки за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба и Гражданската отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на MС от 11.03.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15 ноември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 42 на МС от 1.03.1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 48 на МС от 25.10.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по Споразумението между страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 25.02.1998 г. за освобождаване от митни сборове, с изключение на данъка върху добавената стойност, вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 52 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 58 на МС от 17.03.2006 г. за забрана на вноса на необработени диаманти от Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Постановление № 62 на МС от 26.12.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 13.03.1998 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на стоките, заплащани със средства по програмата на правителството на Япония "Безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 65 на МС от 27.03.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на резервни части и комплектовка за ремонта на ковашка машина SHK-14 от "Арсенал" - ЕАД, Казанлък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 68 на МС от 19.03.2001 г. за дългосрочно командироване на служители на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Митници" към министъра на финансите като служители за връзка в Регионалния център за борба с трансграничната престъпно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 69 на МС от 27.02.1997 г. за разрешаване на целеви износ на 3000 т дизелово гориво за хуманитарни цели за нуждите на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Белград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 79 на МС от 15.04.1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната финансова помощ за културата от правителството на Япония (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 81 на МС от 6.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1997 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Постановление № 87 на МС от 14.04.1998 г. за реда за прилагане на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен или културен характер и на Протокола към споразумението, ратифицирани със закон (ДВ, бр. 13 от 1997 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 88 на МС от 4.05.1993 г. за еднократно освобождаване от мито вноса на машини и съоръжения, предназначени за Комитета по енергетика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 88 на МС от 27.04.1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната помощ от правителството на Република Корея по линия на Корейската агенция за международно сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 89 на МС от 16.05.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за внос на сурова захар от захарна тръстика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 90 на МС от 15.04.1998 г. за освобождаване от вносни митни сборове на стоки, предназначени за създаване и опресняване на военновременни запаси и държавни резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 109 на МС от 10.06.1991 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Драгоман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 111 на МС от 20.03.1997 г. за длъжностните лица от Главно управление "Митници" при Министерството на финансите, които ежегодно подават декларация за имуществото и доходите си (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 115 на МС от 21.05.2007 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 118 на МС от 30.05.1996 г. за въвеждане на временна такса по вноса в Република България от юридически лица и еднолични търговци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 120 на МС от 12.06.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на машини, съоръжения, оборудване, прибори и други материали от чуждестранните фирми, получили разрешение за търсене и/или проучване или концесии за добив на нефт и газ на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 121 на МС от 21.06.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Постановление № 127 на МС от 8.07.1994 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на държавна фирма "Български държавни железници" на 20 електрически маневрени локомотива и резервни части за тях от Република Чехия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 130 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, предназначени за Министерството на здравеопазването в изпълнение на Проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран със заеми от Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 131 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 135 на МС от 2.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени от правителството на Япония в изпълнение на проекта "Развитие на млечнокиселите продукти" в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 140 на МС от 9.06.2006 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 141 на МС от 3.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на помощи с хуманитарна цел, предоставени на общините от чужди държави, общини, юридически и физически лица и организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 147 на МС от 16.07.2002 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 153 на МС от 26.07.1995 г. за освобождаване от мито, временна такса по вноса и такса за дейностите по митническото оформяне вноса на телевизионна техника за Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 157 на МС от 16.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Програмата за борба с гъботворката през 1997-1998 г. в горите и земеделието на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 158 на МС от 3.07.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса и износа на носители на информация по линия на участието на Република България в международния обмен на издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 178 на МС от 6.08.1998 г. за забрана на временния внос на зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 186 от 23.08.2012 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 193 на МС от 5.09.2003 г. за временна забрана на износа на пшеница и брашно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 195 на МС от 2.09.2005 г. за разширяване обхвата на оръжейното ембарго и налагане на ограничения върху пътуванията и финансовите активи спрямо Демократична република Конго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 196 на МС от 20.09.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на рентгенов апарат за нуждите на Транспортната обединена болница - Пловдив (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 200 на МС от 12.08.1996 г. за разрешаване на временен внос на 80 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 207 на МС от 10.05.1997 г. за освобождаване от митни сборове целевия износ на хлебна пшеница и вноса на зърнокомбайни, придобити с приходите от износа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 216 на МС от 11.10.1994 г. за освобождаване от митни сборове на оборудване, внасяно в Република България в рамките на безвъзмездните помощи за АЕЦ - Козлодуй (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 217 на МС от 11.10.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставените в Република България стоки във връзка с изграждането на центрове за квалификация и повишаване на квалификацията в рамките на немско-българския п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 226 на МС от 28.10.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата за внос на червено и бяло грозде за преработка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Постановление № 227 на МС от 28.10.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата за внос на корнишони и сладки пиперки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Постановление № 227 на МС от 13.07.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Постановление № 228 на МС от 1.12.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставените от Федерална република Германия стоки за професионално-информационните центрове на Националната служба по заетостта при Министерството на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 233 на МС от 8.11.2000 г. за външнотърговския режим на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 236 на МС от 20.05.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, доставени по програмата "Трансформ" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 239 от 14.11.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за суспендиране на митото за внос на сурова захар от захарна тръстика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Постановление № 249 на МС от 27.11.2000 г. за приемане на Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 251 на МС от 3.06.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки по Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за дарение от Глобалния доверителен фонд за околната среда за изпълне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 255 на МС от 6.06.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени в изпълнение на Споразумението между правителството на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България за оказване на финансова помощ (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 256 на МС от 9.06.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 294 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА