Образование

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 16)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № Н-6 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одито
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № РД-04-4 от 8.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 1 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 1 от 6.01.2011 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 1 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Наредба № 1 от 9.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 1 от 23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Приложен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Администратор в хотелиерството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Наредба № 1 от 5.02.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 1 от 26.01.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.11.1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по Програма В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 2 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Тапицер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Наредба № 2 от 7.09.2006 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 2 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Наредба № 2 от 7.01.2011 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник пътен строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 2 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-01

 Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба № 2 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондажен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Наредба № 2 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба № 2 от 1.07.2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № 2 от 1.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Охранител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 2 от 26.01.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис-секретар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № 3 от 7.05.1993 г. за приемане на ученици с конкурсен изпит след завършен VII клас в профилирани паралелки по изобразително изкуство, музика, хореография и християнско изкуство и култура на средните общообразователни училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 25.01.1995 г. За условията и реда за ползване на сградата на студентски дом - софия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.07.2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на република българия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Наредба № 3 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на европейското икономическо пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 3 от 19.06.2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 3 от 07.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Наредба № 3 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 3 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на обредно-ритуални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 3 от 04.07.2018 г. за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Наредба № 3 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 3 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Стругар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 3 от 3.02.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 4 от 18.04.1994 г. за приемане на български граждани, обучавали се в чуждестранни училища, и на чужденци в държавните и общинските училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Наредба № 4 от 12.03.2002 г. за граничен ветеринарномедицински контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Наредба № 4 от 8.04.2002 г. за приемане на ученици в спортните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 4 от 24.09.2003 г. за задължителното застрахованен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба № 4 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 4 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 4 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на електронна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 4 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Биотехнолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 4 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-26

 Наредба № 4 от 25.05.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Маркшайдер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № 4 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 4 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 16)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1569 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА