Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Постановление № 116 на МС от 21.05.2007 г. за приемане на Наредба за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Постановление № 117 на МС от 18.05.2013 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 118 на МС от 21.06.1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 118 на МС от 26.05.1998 г. за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 118 на МС от 28.05.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Постановление № 119 на МС от 18.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. за изпълнение на дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Постановление № 121 на МС от 29.06.2018 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Постановление № 127 от МС от 22.05.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 130 на МС от 2.04.2021 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 132 на МС от 16.07.1992 г. за издирване и връщане на недвижимото и движимото имущество, предмет на обявените за нищожни сделки, сключени от трудовокооперативните земеделски стопанства след 1.01.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 134 на МС от 30.05.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 134 на МС от 12.06.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Постановление № 138 на МС от 7.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2001 г. за определяне на Българска геодезическа система 2000 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Постановление № 142 на МС от 18.06.1998 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с инвестиционни бонове и за получаване на инвестиционни бонове по наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 143 на МС от 25.07.2000 г. за преобразуване на Главното управление на пътищата в Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 146 на МС от 29.06.1998 г. за закриване на Главно управление "Поземлена собственост" към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 150 на МС от 21.06.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Постановление № 150 на МС от 24.07.2018 г. за приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Постановление № 151 на МС от 30.05.2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 151 на МС от 16.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Постановление № 151 на МС от 25.07.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Постановление № 155 на МС от 14.08.1992 г. за определяне на органа по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 155 на МС от 31.07.1995 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне на имуществото на Агенцията за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 156 на МС от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 157 на МС от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 160 на МС от 15.08.1994 г. за приемане на Наредба за реда за подаване на предложения за приватизация на държавни и общински предприятия и обособени техни части по реда на чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 160 на МС от 19.06.2009 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 161 на МС от 29.06.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 161 на МС от 2.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 161 на МС от 4.08.2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 163 на МС от 18.04.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 163 на МС от 24.07.2002 г. за одобряване на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 163 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 165 на МС от 12.07.2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 168 на МС от 23.07.2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Постановление № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 171 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 171 на МС от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 171 на МС от 9.07.2019 г. за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Постановление № 173 на МС от 13.07.2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 174 на МС от 23.07.2007 г. за приемане на Наредба за разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 176 на МС от 5.09.1991 г. за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 176 на МС от 10.07.2009 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 178 на МС от 9.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2012 г. за дейности по опазване на недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 179 на МС от 4.07.2001 г. за приемане на Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 179 на МС от 22.07.2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. за осигуряване финансирането на общински проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 179 на МС от 14.08.2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на пълния размер на просрочените парични задължения по проект "Укрепване на бреговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 180 на МС от 22.07.2008 г. за одобряване на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 180 на МС от 22.08.2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Дог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Постановление № 182 на МС от 5.09.1994 г. за реда, по който кредиторите на приватизираното предприятие могат да придобиват дялове или акции срещу дълга на предприятието съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 183 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 183 на МС от 4.08.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 184 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 185 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 185 на МС от 22.07.2016 Г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 186 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 187 на МС от 23.07.2009 г. за приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 188 на МС от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 188 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 191 на МС от 4.10.1995 г. за приемане на Наредба за определяне на наемни цени на общински и ведомствени жилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 194 на МС от 6.08.2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 195 на МС от 17.10.2023 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Постановление № 198 на МС от 22.09.1994 г. за приемане на Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 199 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 199 на МС от 27.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Постановление № 200 на МС от 13.07.2011 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 201 от 31.08.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Постановление № 201 на МС от 4.08.2016 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Постановление № 202 на МС от 11.08.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Постановление № 203 на МС от 16.10.1992 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 203 на МС от 3.09.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на Русе, необходими за реализация на инвестиционния план на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 203 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 204 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 205 на МС от 12.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 205 на МС от 12.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 206 на МС от 5.09.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 207 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овлад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 208 на МС от 22.11.1999 г. за приемане на Национален план за регионално развитие за периода 2000 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 208 на МС от 27.09.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Постановление № 208 на МС от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 209 на МС от 26.09.2018 г. за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Постановление № 210 на МС от 13.05.1997 г. за приемане на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Комитета по стандартизация и метрология по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 211 на МС от 12.09.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 213 на МС от 19.08.2016 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Постановление № 214 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за преобразуване на националния център за околна среда и устойчиво развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 215 на МС от 23.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Постановление № 215 на МС от 5.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 216 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Постановление № 216 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 219 на МС от 17.10.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Постановление № 219 на МС от 14.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 332 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА