Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Постановление № 226 на МС от 11.11.1992 г. за отменяне на Наредбата за управление на имуществата на чуждестранни лица в страната и за преодоляване на имуществените последици от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 226 на МС от 16.09.2009 г. за приемане на Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 227 на МС от 18.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 229 от 15.09.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 230 на МС от 6.11.2000 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 230 на МС от 1.10.2002 г. за приемане на Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 230 на МС от 29.07.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 231 на МС от 27.08.2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 232 на МС от 29.11.1993 г. за изпълнение на чл. 24, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 232 на МС от 14.12.1999 г. за приемане на Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 235 на МС от 19.09.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и на Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 235 на МС от 5.09.2006 г. за приемане на Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 236 на МС от 19.09.1996 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Постановление № 236 на МС от 3.08.2011 г. за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 242 на МС от 27.12.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Постановление № 242 на МС от 4.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект "Път III - 868 Смолян - Девин - Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 20.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 26.09.2019 г. за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Постановление № 245 на МС от 24.11.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 245 на МС от 21.09.2016 г. за приемане на Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 245 на МС от 3.09.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 247 на МС от 15.11.2018 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 249 на МС от 17.09.2004 г. за приемане на Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Постановление № 250 на МС от 17.09.2004 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Постановление № 252 на МС от 5.11.2001 г. за закриване на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната" към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 252 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 253 на МС от 20.09.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Постановление № 254 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 259 на МС от 3.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 260 на МС от 14.10.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 261 на МС от 29.10.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета за 2007 г. на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Постановление № 261 на МС от 28.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Постановление № 262 на МС от 7.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 263 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 264 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на Наредба за Националния геофонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 265 на МС от 29.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Постановление № 266 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на тарифи за таксите, които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 266 на МС от 3.11.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементите на транспортната техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Гълъбово, с. Медникаров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 266 на МС от 29.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Постановление № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 267 на МС от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект "Модер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 269 на МС от 7.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Постановление № 271 на МС от 17.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Постановление № 274 на МС от 8.10.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 274 на МС от 20.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 277 на МС от 16.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Постановление № 277 на МС от 4.11.2019 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Постановление № 278 на МС от 1.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 279 на MС от 15.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 284 на МС от 17.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 286 на МС от 10.07.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 286 на МС от 18.11.2019 г. за приемане на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 288 на МС от 10.12.2002 г. за приемане на Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 288 на МС от 26.11.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортна техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Ямбол, необходим за реализ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Постановление № 291 на МС от 1.12.2008 г. за осигуряване на средства по бюджета на Министерството на външните работи за 2008 г. за изпълнение на проекта за закупуване на недвижим имот за нуждите на българското посолство в Триполи, Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-09

 Постановление № 291 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 295 на МС от 10.12.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 297 на МС от 31.10.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 302 на МС от 15.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 303 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 305 на МС от 17.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 306 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура - В и К проводи - собственост на община Варна, необходими за реализация на инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 306 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 307 на МС от 14.12.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътен участък от републикански път II-37 "Пирдоп - Панагюрище", нео
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 307 на МС от 30.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив във връзка с приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 308 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 309 на МС от 3.10.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Постановление № 310 на МС от 5.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджетите на Министерския съвет и на община Любимец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Постановление № 312 на МС от 17.12.2009 г. на МС за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 313 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К техническа инфраструктура за индустриална зона в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 314 oт 4.12.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 314 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К инфраструктура за производствената зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 315 на МС от 12.12.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К техническа инфраструктура за източната индустриална зона в Перник, община Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 317 на МС от 24.11.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 319 на МС от 29.12.2002 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-10

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 324 на МС от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 325 на МС от 30.12.1994 г. за заличаване на организациите в ликвидация по § 12 ЗСПЗЗ в регистрите на съответните окръжни съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 325 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Постановление № 326 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 331 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 337 на МС от 1.12.2015 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 337 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 338 на МС от 18.12.2019 г. за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 339 на МС от 30.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Постановление № 339 на МС от 20.12.2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Постановление № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 345 на МС от 21.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 346 на МС от 7.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Постановление № 349 на МС от 30.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 350 на МС от 19.12.2011 г. за целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-22

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 328 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА