Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 328 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 Постановление № 352 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 354 на МС от 26.10.2021 г. за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 354 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 355 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 357 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 357 на МС от 4.11.2022 г. за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 358 на МС от 7.11.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 360 на МС от 12.12.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Постановление № 364 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 382 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 383 на МС от 4.12.2014 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 383 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 387 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 388 на МС от 10.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 388 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 389 на МС от 10.12.2014 г. за определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 391 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски гради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 395 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 412 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 422 на МС от 18.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 434 на МС от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Постановление № 438 на МС от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Постановление № 447 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 455 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

Показани от 301 до 328 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 328 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА