Качество, стандартизация, метрология

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за измерванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за националната стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Заповед № РД 09-352 от 30.06.2006 г. за прекратяване пускането на пазара и вноса на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж, съдържащи следните добавки в храни: E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД 09-353 от 30.06.2006 г. за утвърждаване на списък на храните от неживотински произход, за които Европейската комисия е взела решения за определяне на специални условия и извършване на задължителен контрол при внос в Европейския съюз и които м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Заповед № РД-02-14-286 от 5.06.1995 г. относно вноса на строителни материали и изделия, за които не съществува съответен български държавен стандарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-7 от 7.01.1997 г. за утвърждаване на правила относно качествата на материалите и изделията, влагани в строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г. за утвърждаване на номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-05-485 на НСИ от 3.11.2022 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-05-918 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за краткост наричана "ПРОДАГРО - 2015", а за международно използване "PRODAGRO - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-07-395 на НСИ от 2.12.2014 г. за утвърждаване на Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана "КПИД - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Заповед № РД-07-431 от 14.12.2013 г. № ЗЦУ-1482 от 14.12.2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № РД-08-997 на МТС от 27.12.2000 г. за определяне нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-411 от 25.08.2008 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и биоцидни препарати с нисък риск, вкл. изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (12.02.2021 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Инструкция № 92-00-111 от 8.08.1997 г. за организация на дейността по граничния контрол на качеството на продуктите от внос и за износ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за метъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за споразумение относно изграждането на механизъм за консултации и сътрудничество в областта на техническите регулации, стандартизацията, оценката на съответствие и метрологията между правителството на Република България и правителството на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № РД-04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 1 от 6.01.1997 г. за въвеждане на европейски и международни стандарти в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 за специфичните изисквания към материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Наредба № 1 от 11.01.2005 г. за окачествяване на кланични трупове от говеда по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 1 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Наредба № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 3 от 18.02.2005 г. за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 3.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 24.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 08.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Наредба № 5 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиохирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 5.08.2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 8 от 22.12.1997 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Стандартизация и метрология" към Комитета по стандартизация и метрология при МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 9 от 9.09.1993 г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Наредба № 9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 9 от 27.04.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 10 от 07.09.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 22.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 19 от 23.06.2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 21 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на компютърни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-17

 Наредба № 21 от 14.06.2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Наредба № 21 от 23.11.2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 22 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер - технолог на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-02

 Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Наредба № 23 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на облекло" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 23 от 1.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 23 от 21.12.2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на кон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 26 от 23.05.2001 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-16

 Наредба № 26 от 5.08.2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 29 за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 30 от 30.05.1994 г. за технически надзор на котли с високо налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 455 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА