Административно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Административнопроцесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административно-териториални промени в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за Държавния архивен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Закон за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г., подписано на 21 декември 2018 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Заповед № А-57 от 16.03.1994 г. относно определяне номенклатури на машини, уредби и инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 07-210 на НОИ от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Заповед № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Заповед № РД-07-01 на НСИ от 5.01.2001 г. за утвърждаване на национални класификации и номенклатури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-07-22 от 23.01.2003 г. за утвърждаване на изменения през 2003 г. в Номенклатурата на промишлената продукция и в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-07-221 от 8.12.2003 г. за изменения в Номенклатурата на промишлената продукция за 2004 г. и в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № РД-07-228 от 12.12.2003 г. за утвърждаване на класификации на разходите по функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Заповед № РД-07-235 от 8.10.2007 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2008 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Заповед № РД-07-242 от 13.12.2002 г. за утвърждаване версия 2003 на национални класификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-07-272 от 2001 г. за утвърждаване на Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-07-395 на НСИ от 2.12.2014 г. за утвърждаване на Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана "КПИД - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Заповед № РД-07-78 на НСИ от 19.02.2010 г. за утвърждаване на Списък на стандартните статистически показатели по НСП - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Заповед № РД-16-616 от 20.09.2004 г. за утвърждаване на образци по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-16-623 от 23.09.2004 г. за утвърждаване на образци за малки обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-16-73 от 30.01.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишен статистически отчет за възложените обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Заповед № 07-47 на НСИ от 27.02.2002 г. за утвърждаване измененията през 2002 г. в Националната номенклатура на промишлената продукция (Продпром - 2001) и Националната номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (Продагро - 2001
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 8121з-151 от 2.06.2014 г. относно определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение, в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 11.06.2009 г. за институционална идентичност на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 1 от 15.04.2018 г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секрет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 3 от 21.07.2009 г. за създаване на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 4 от 21.07.2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 5 от 21.07.2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Класификацията на сградите и строителните съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Международна конвенция относно стопанските статистики и Протокол към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Република Сърбия за сътрудничество в областта на статистиката като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г., и за удължаване срока на концесията и на наема
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Методика за преизчисляване в съпоставими цени обема на продажбите на стоки и услуги на едно лице по отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-9 от 29.07.2003 г. за реда за използване на архивните документи, съхранявани в дирекция "Централен военен архив" - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № РД-08-20 от 14.01.1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използуването на документите в учрежденията, организациите и предприятията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 1 от 27.07.2006 г. за административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Наредба № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 247 от 10.03.1995 г. за звената за обработка на архивни фондове и документи на физически и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Наредба за концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Наредба за обмена на документи в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Наредба за материалното стимулиране на служителите в Националния статистически институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Наредба за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 729 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА