Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Унгария относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Визова спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Всеобща декларация за изкореняването на глада и недохранването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Всеобща декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Втори факултативен протокол към международния пакт за граждански и политически права, приет с цел премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за защитата на всички лица от подлагане на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на умствено изостаналите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на народите на мир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на териториално убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за расата и расовите предразсъдъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалния прогрес и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за човешките права на лицата, които не са граждани на страната, в която живеят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 39-то НС на Република България от 8.04.2005 г. за ангажираността на държавните институции за постигане на целите на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Декларация на НС на Република България от 18.12.2008 г. по повод 60-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Декларация на НС от 17.08.2021 г. във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли - септември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Декларация на Организацията на обединените нации по премахване на всички форми на расова дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация от 8.03.2013 г. на 41-то НС на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Договор за екстрадиция и взаимна правна помощ между Република България и Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Договор за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Договор за натурализация между България и Съединените щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Договор за предаване между България и Съединените Щати на Америка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Договор между Република България и Република Беларус за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Договор между Република България и Република Узбекистан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Допълнителен договор за екстрадиция между България и Съединените Щати на Америка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол за привилегиите и имунитетите на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Допълнителен протокол към Европейската конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Допълнителен протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Допълнителна конвенция за премахване на робството, търговията с роби и институтите и обичаите, сходни с робството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение относно лицата, участващи в процедурите пред Европейския съд по правата на човека и Шести протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа* и обяснителни доклади към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за българите, живеещи извън Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Закон за българското гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Закон за вероизповеданията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата църква в пределите на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за достъп до обществена информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 12 от Европейската конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7.08.2012 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени орг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Закон за ратифициране на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, и на Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Договора за предаване между Република България и Италианската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Закон за ратифициране на европейското споразумение относно лицата, участващи в процедурите пред европейския съд по правата на човека, и на шести протокол към общото споразумение за привилегиите и имунитетите на съвета на европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Закон за ратифициране на измененията в Конституцията на Международната организация по миграцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на Конституцията на Международната организация по миграцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 717 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА