Данъци, такси и данъчно производство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 71 на МС от 5.04.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Постановление № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 81 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 89 на МС от 23.04.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 94 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 96 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 97 на МС от 19.05.1999 г. за утвърждаване на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 97 на МС от 3.05.2007 г. за одобряване на Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 109 на МС от 10.05.2014 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 110 на МС от 21.06.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 112 на МС от 31.05.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 118 на МС от 30.05.1996 г. за въвеждане на временна такса по вноса в Република България от юридически лица и еднолични търговци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 16.06.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства и на Тарифа за годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 127 на МС от 28.03.1997 г. за одобряване на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 128 на МС от 28.03.1997 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози (ДВ, бр. 100 от 1996 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 16.06.2003 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 137 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 140 на МС от 18.06.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата (Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Постановление № 144 на МС от 9.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 148 на МС от 16.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 19.07.2013 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-26

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 162 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 164 на МС от 15.08.1995 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 164 на МС от 21.04.2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 15.07.1996 г. за одобряване Списък на вещите, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение съгласно чл. 24, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 25.07.2003 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 171 на МС от 12.07.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Постановление № 175 на МС от 5.08.1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 175 от 4.08.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по стандартизация по Закона за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 12.09.1991 г. за определяне на таксите, които се събират в Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 10.07.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 180 на МС от 10.08.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 4.07.2014 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 185 на МС от 22.07.2016 Г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 186 на МС от 6.09.1994 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавните архиви по Закона за държавните такси, и за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка на Главното управление на архивите при Ми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Постановление № 187 на МС от 23.09.1999 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2008 г. за приемане на Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на Националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 188 на МС от 21.09.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 11.10.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 26.05.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Постановление № 195 на МС от 1.10.1992 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 202 на МС от 26.09.1994 г. за приемане на тарифи за таксите, които се събират в системата на Комитета по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 202 на МС от 11.08.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Постановление № 206 на МС от 17.09.2003 г. за приемане на Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 210 на МС от 13.05.1997 г. за приемане на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Комитета по стандартизация и метрология по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 210 на МС от 17.09.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, за регистрация на търговците на зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 9.11.1995 г. за приемане на Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 220 на МС от 25.09.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 12.10.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 228 на МС от 31.08.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк" - Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-07

 Постановление № 234 на МС от 16.10.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари по Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 238 на МС от 12.12.1995 г. за приемане на Тарифа № 8 за таксите, които се събират в системата на Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 21.11.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образован
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 242 на МС от 8.10.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Постановление № 248 на МС от 21.09.2016 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 249 на МС от 13.11.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и от общините за издаване на разрешения по Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъцит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 252 на МС от 11.09.2015 г. за приемане на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 253 на МС от 30.12.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 9.11.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 265 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за ловното стопанство и по Закона за рибното стопанство, на Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство и на Наредба за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 266 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на тарифи за таксите, които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 268 на МС от 23.11.2001 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 274 на МС от 8.10.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 275 на МС от 28.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 280 на МС от 23.12.1998 г. за приемане на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 281 на МС от 28.11.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, и на Тарифа за таксите при искания за разглеждане на предложения от Комисията за земеделските земи за из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 27.12.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, и на Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 285 на МС от 28.12.2000 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 286 на МС от 10.07.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 289 на МС от 15.11.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 302 на МС от 21.12.2001 г. за одобряване на Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2004 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 316 на МС от 23.12.1994 г. за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 320 на МС от 4.12.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в др
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 325 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обслед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 325 на МС от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 337 на МС от 15.12.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 370 на МС от 20.12.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 501 на МС от 30.12.1997 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Протокол между Република България и Република Гърция за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 4.02.2014 г. по Конституционно дело № 3 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Решение № 4 на КС на РБ от 9.04.2019 г. по Конституционно дело № 15 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение № 5 на КС на РБ от 27.04.2021 г. по Конституционно дело № 13 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Решение № 6 на КС на РБ от 27.04.2010 г. по Конституционно дело № 16 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Решение № 7 на КС на РБ от 23.04.2007 г. по Конституционно дело № 1 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 8 на КС на РБ от 30.06.2020 г. по Конституционно дело № 14 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Решение № 11 на КС на РБ от 26.11.2013 г. по Конституционно дело № 20 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-03

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 673 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА