Данъци, такси и данъчно производство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 Заповед № ЗМФ-1715 от 28.12.2011 г. за утвърждавам образци на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Заповед № ЗМФ-1716 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224, 231, чл. 239, ал. 1 и чл. 239, ал. 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1717 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1718 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1720 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1730 от 14.12.2010 г. за утвърждаване на образец Декларация по чл. 259, ал. 1 ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1735 от 29.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Заповед № ЗМФ-1806 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1807 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, облагаеми с окончателен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1822 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1823 от 22.12.2010 г. № 844 от 21.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1824 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1825 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1826 от 22.12.2010 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 201 ЗКПО за удържан и внесен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1827 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1828 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1829 от 23.12.2010 г. за утвърждаване следните промени в образеца на декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-196 от 5.03.2014 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Заповед № ЗМФ-197 от 25.02.2011 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Заповед № ЗМФ-1990 от 15.12.2008 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-20 от 13.01.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за прит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Заповед № ЗМФ-2025 от 17.12.2008 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-2026 от 17.12.2008 г. утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата и по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-21 от 11.01.2017 г. за утвърждаване на нов образец на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заповед № ЗМФ-223 от 2.03.2006 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е с 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заповед № ЗМФ-24 от 12.01.2007 г. за утвърждаване на Образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Заповед № ЗМФ-24 от 10.01.2020 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Заповед № ЗМФ-243 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-244 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъка, дължим от лицата по чл. 2, ал. 5, извършващи морско търговско корабоплаване, които за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-278 от 26.03.2018 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № ЗМФ-29 от 16.01.2003 г. за утвърждаване декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-427 от 29.05.2003 г. за утвърждаване промени в типовата функционална структура на данъчната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Заповед № ЗМФ-469 от 11.06.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-22

 Заповед № ЗМФ-49 от 17.01.2020 г. за утвърждаване на нови образци на приложения към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - образец 2031, 2041 и 2061
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Заповед № ЗМФ-53 от 23.01.2009 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № ЗМФ-554 от 11.07.2003 г. за упълномощаване на Главният данъчен директор и териториалните данъчни директори да издават наказателни постановления за налагане на административни наказания по Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-01

 Заповед № ЗМФ-73 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-74 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-86 от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на "Сметка за изплатени суми" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-898 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-899 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-900 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-901 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ.1091 ОТ 9.12.2003 Г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" съгласно приложението за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1092 от 9.12.2003 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1201 от 23.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1209 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1210 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за деклариране на обстоятелствата, свързани с определяне на окончателен годишен (патентен) данък за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.18 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 57, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.19 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образец на декларация по § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане за притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, дъщерни дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.20 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 55, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан окончателен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.21 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 56, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за намаляване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.22 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по по чл. 2б от Закона за корпоративното подоходно облагане за телефонни или телекомуникационни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.23 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образци на декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4, чл. 2а, ал. 3 от Зкпо, образец на ежедневен отчет за получени и изплатени суми за участие в хаз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.317 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.318 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия по чл. 2, ал. 3 окончателен данък от застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации и чуж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.71 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.72 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за за притежаван лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Заповед № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Заповед № РД-07-202 от 17.10.2006 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-03

 Заповед № РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на НАП от 10.12.2014 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Заповед № РД-123 от 11.04.1997 г. относно начина и реда за заплащане на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1 от 4.01.2000 г. на министъра на финансите за преименуване на структурни звена на данъчната администрация и определяне на териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1 от 12.01.2000 г. за реда и условията за данъчна регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 16 от 3.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 33 на МФ от 29.01.2001 за утвърждаване декларации и образци за ежедневен и ежемесечен отчет по ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 40 от 17.01.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация за следващия се данък върху сградите и таксата за битови отпадъци за юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 42 от 17.01.2000 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 43 от 17.01.2000 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация за притежаваните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 68 от 28.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 94 от 6.03.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване нов образец на бандерол за вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 116 от 25.05.1995 г. за осигуряване своевременното събиране на приходите от мита и данъци върху вноса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 141 от 12.09.1991 г. за определяне органите на данъчния контрол като актосъставители за нарушенията по Закона за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 163 на МФ от 12.04.2001 г. за определяне краен срок за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 186 от 18.07.1994 г. за определяне макети на бандероли за износ на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 202 от 23.11.1993 г. относно утвърждаване образец на данъчен облагателен акт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 206 от 1.04.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на бандерол "Duty free" за спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 303 от 7.12.1994 г. за утвърждаване образец на данъчен облагателен акт по данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 309 на МФ от 11.07.2001 г. относно задължителното облепване с бандероли на бутилирани спиртни напитки в количество от 0,100 л.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 342 на МФ от 31.05.2002 г. за утвърждаване на образец на бандерол за тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 408 от 16.07.2002 г. на главния данъчен директор за издаване на наказателни постановления за налагане на административни наказания за нарушения на отделни разпоредби на ДПК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 484 от 10.11.1992 г. за определяне на разходите за амортизация при облагане на печалбата за 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 499 от 26.07.2002 г. на министъра на финансите за упълномощаване органите на данъчната администрация да установяват и събират публичните вземания за вноските, представляващи 50% от получените наеми от отдадено под наем недвижимо имущество, предо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 527 от 21.12.1999 г. за утвърждаване формуляр на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2000 г. и определяне краен срок за подаване на декларациите по чл. 43, ал. 1 от ЗОДФЛ за 2000 г. за физически лиц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 531 от 22.12.1999 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 532 от 22.12.1999 г. за утвърждаване формуляр на годишната данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ за доходите, получени от физическите лица през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 534 от 14.12.1998 г. за утвърждаване на формуляр на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 536 от 14.12.1998 г. за утвърждаване на формуляр на Данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 559 от 30.12.1997 г. за одобряване образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 673 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА