Данъци, такси и данъчно производство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Заповед № 648 на МФ от 14.12.2000 г. за определяне краен срок за подаване декларациите по чл. 43, ал. 1 от ЗОДФЛ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 672 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 673 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 674 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 675 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 676 от 21.12.2000 г. на Министъра на финансите за утвърждаване образец на Справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № 677 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация за дължимите от юридическите лица и неперсонифицирани дружества данък върху печалбата, данък за общините и останалите корпоративни данъци за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 837 от 6.11.2001 г. на Главен данъчен директор, относно упълномощаване на органи да издават наказателни постановления по ДПК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 944 от 28.12.2002 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 945 от 28.12.2002 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 1160 от 21.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1161 от 21.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1165 от 27.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № И-1 от 14.09.2011 г. за обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-4 от 28.05.2007 г. за предоставяне на информация от общините на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Инструкция № И-6 от 6.07.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Инструкция № 1 от 17.05.1994 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка на електронни касови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 24.01.1996 г. за прилагане на Наредбата за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.10.1996 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка и ремонт на електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбите на течни горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 6.04.1998 г. за реда за оформяне на документацията за определяне на дължимите такси за издаване на разрешения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 19.06.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Инструкция № 2 от 27.05.1994 г. за документиране и отчитане на сделките със строежи и строителни услуги при облагането им с данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 6.06.1995 г. за прилагане на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 316 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ, бр. 2 от 1995 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси за административно-техническо обслужване по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоуст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Инструкция № 6 по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 39 от 12.12.2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Конвенция за фискалния режим на чуждестранните моторни коли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за сътрудничество между Националната агенция за приходите на Република България и Главното национално данъчно управление на Монголия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Многостранно споразумение за пътните такси от 12.02.1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № H-1 от 24.01.2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Н-11 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № 1 от 31.01.2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 1 от 16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 2 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 5 от 26.02.1999 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № 5 от 10.07.2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 6 от 28.07.1997 г. за реда на издаване на документ (касова бележка) от регистрираните лица за всяка извършена от тях сделка в търговски обекти с използването на електронни касови апарати с фискална памет или електронни системи с фискална памет,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 7 от 25.01.1995 г. за реда за заплащане на таксите по раздел II на Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 8 от 9.12.1987 г. за определяне видовете стопанска дейност, извършвана в страната от чуждестранни юридически и физически лица, доходът от която се облага (с данък) съгласно чл. 19, ал. 1, буква "в" от Закона за данък върху общия доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 9.09.1993 г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните струк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 10 от 21.12.1998 г. за реда за преминаване към новата система за данъчно облагане на организаторите на хазартни игри "Бинго" и лотарии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 21 от 21.05.1993 г. за прилагане на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 24 от 1993 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните спиртни напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на Националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Определение № 4 на КС на РБ от 10.07.2013 г. по Конституционно дело № 4 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

 Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Постановление № 1 на МС от 5.01.1993 г. за отмяна на Постановление № 266 на МС от 1992 г. за облагане на вноса и продажбите на автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 8.01.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 5 на МС от 10.01.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 7 на МС от 17.01.2005 г. за приемане на Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2005 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Постановление № 21 на МС от 9.02.1999 г. за одобряване на тарифи за таксите, които се събират в системата на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Постановление № 22 на МС от 25.02.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 1.03.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 22.04.1976 г. за прилагане на тарифите и утвърждаване на такси по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 19.02.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 33 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 35 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 49 на МС от 4.04.2000 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 18.02.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 53 на МС от 26.02.1998 г. за одобряване Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 18.03.1993 г. за одобряване на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Постановление № 57 на МС от 23.03.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа при лицензиране на публични складове за зърно и зърнохранилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 12.03.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 58 на МС от 26.03.1996 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и за издавани документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 63 на МС от 25.03.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 673 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА