Финансово управление и контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № Т-РД-04-1 от 22.01.2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 1 за касовия план на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 28.01.2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 1 от 7.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 2 от 24.01.1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 3 от 10.05.2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 3 от 2.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 4 от 3.07.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в системата на Министерството на околната среда и водите по чл. 18 от Закона за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 12.12.2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 5 от 4.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 6 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" по приоритетна ос № 3 "Мерки от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Наредба № 7 от 4.07.2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8 от 14.12.2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 8 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, пре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 9 от 14.01.1991 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Материално стимулиране и подобряване на материалната база" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 29.12.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка към националната служба по заетостта за изплащане на еднократни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 2.05.2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № 9 от 31.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба № 9 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. "Мерки, насочени към опазване здравето на животните" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Наредба № 9 от 5.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакулт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Наредба № 10 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Наредба № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 11 от 14.10.2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Наредба № 11 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. "Мерки за опазване здравето на потребителя" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 12 от 7.12.2007 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 12 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № 13 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 13 от 18.08.2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 14 от 4.02.2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 18 от 3.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 20 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативната програма за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Наредба № 20 от 24.04.2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 22 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативната програма за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 23 от 7.09.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 23 от 16.12.2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 28 от 18.12.2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 29 от 19.11.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 34 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Наредба № 36 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 36 от 21.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 40 от 1.12.2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № 41 от 25.02.2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Наредба № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на еквивалентни регулирани пазари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1130 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА