Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г. за утвърждаване списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Заповед № ЗМФ-2201 от 23.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-223 от 2.03.2006 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е с 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заповед № ЗМФ-24 от 12.01.2007 г. за утвърждаване на Образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Заповед № ЗМФ-24 от 10.01.2020 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Заповед № ЗМФ-242 от 24 март 2015 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Заповед № ЗМФ-243 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-244 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъка, дължим от лицата по чл. 2, ал. 5, извършващи морско търговско корабоплаване, които за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-29 от 16.01.2003 г. за утвърждаване декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28

 Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г. за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-427 от 29.05.2003 г. за утвърждаване промени в типовата функционална структура на данъчната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Заповед № ЗМФ-469 от 11.06.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-22

 Заповед № ЗМФ-49 от 17.01.2020 г. за утвърждаване на нови образци на приложения към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - образец 2031, 2041 и 2061
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Заповед № ЗМФ-53 от 23.01.2009 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № ЗМФ-548 от 4.08.2023 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Заповед № ЗМФ-554 от 11.07.2003 г. за упълномощаване на Главният данъчен директор и териториалните данъчни директори да издават наказателни постановления за налагане на административни наказания по Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-01

 Заповед № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. за утвърждаване на Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-67 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № ЗМФ-69 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № ЗМФ-70 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № ЗМФ-73 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-74 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-86 от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на "Сметка за изплатени суми" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-898 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-899 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-900 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-901 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ.1200 от 23.12.2003 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 38 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № ЗМФ.1201 от 23.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1209 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1210 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за деклариране на обстоятелствата, свързани с определяне на окончателен годишен (патентен) данък за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1212 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ.1409 от 22.12.2004 г. за утвърждаване образци на служебни бележки по чл. 38 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ.1410 от 22.12.2004 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 43, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № ЗМФ.1411 от 22.12.2004 г. за утвърждаване образец на справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № ЗМФ.18 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 57, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.20 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 55, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан окончателен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.21 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 56, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за намаляване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.22 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по по чл. 2б от Закона за корпоративното подоходно облагане за телефонни или телекомуникационни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.23 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образци на декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4, чл. 2а, ал. 3 от Зкпо, образец на ежедневен отчет за получени и изплатени суми за участие в хаз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.317 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.318 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия по чл. 2, ал. 3 окончателен данък от застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации и чуж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.71 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.72 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за за притежаван лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.91 от 28.01.2004 г. за утвърждаване списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗМФ.92 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, дължими от "Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗМФ.93 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания за вноските, представляващи 50 % от получените наеми от отдадено под наем недвижимо имущество, предоставено на предприятия с държавно участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗЦУ-1327 от 19.12.2009 г. и № РД-07-485 от 19.12.2009 г. за утвърждаване на образци на формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Заповед № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Заповед № ЛС-04-1481 от 10.09.2014 г. за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Заповед № РД 07-210 на НОИ от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-05-612 на НСИ от 20.12.2022 г. и № З-ЦУ-2432 на НАП от 20.12.2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Заповед № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-18

 Заповед № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Заповед № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на НАП от 10.12.2014 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Заповед № РД-07-431 от 14.12.2013 г. № ЗЦУ-1482 от 14.12.2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № РД-07-449 от 14.12.2011 г. и № ЗЦУ-1275 от 14.12.2011 г. за утвърждаване на образци и формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Заповед № РД-07-483 от 18.12.2009 г. за утвърждаване на изменения в Номенклатурата на промишлената продукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № РД-09-176 от 25.04.2002 г. на МЗ за утвърждаване Кодекса на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-245 от 14.05.2003 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Заповед № РД-09-286 от 24.06.2004 г. за определяне на индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2003 г., през календарната 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Заповед № РД-09-372 на НЗОК от 9.07.2002 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2001 г., през януари, февруари и ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-38 от 1.02.2002 г. на МЗ за определяне действащата в страната фармакопея - четвърто издание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-16-01 на МИ от 6.01.2003 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в Република българия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Заповед № РД-16-287 от 9.04.2015 г. за утвърждаване списък на общините, в които за 2014 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Заповед № РД-46-275 от 12.06.2002 г. за обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1 от 4.01.2000 г. на министъра на финансите за преименуване на структурни звена на данъчната администрация и определяне на териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Заповед № 03-РД/3218 от 8.08.2019 г. за одобряване на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Заповед № 16 от 3.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 0023-3534 от 9.08.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № 33 от 29.01.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване на декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 41 на ЦМУ от 11.02.2002 г. за подобряване ефективността на митническия контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Заповед № 42 от 17.01.2000 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 43 от 17.01.2000 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация за притежаваните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 51 от 15.04.2003 г. за митнически контрол на оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № 53 от 15.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на МТСГ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 68 от 28.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 81 от 29.01.2002 г. на министъра на финансите за определяне елементите на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 94 на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта от 16.10.2001 г. за определяне на минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 94 от 6.03.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване нов образец на бандерол за вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 145 от 27.01.2009 г. за утвърждаване образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № 151 от 1.03.2006 г. за изчисляване на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 319 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА