Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Заповед № ЗМФ-1443 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъка, дължим от лицата по чл. 2, ал. 5, извършващи морско търговско корабоплаване, които за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1444 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1445 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за годишната облагаема печалба (загуба), дължимия годишен корпоративен данък и всички други алтерн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1446 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартните игри "тото", "лото" и "залагане върху резултати от спортни състезания или върху случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1447 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартните игри "лотария", "Бинго" и "Кено"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1448 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличената цена на телефо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1449 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличената цена на телефо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1450 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1450 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане за притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, дъщерни д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1451 от 27.12.2004 г., Заповед № ЗМФ-403 от 23.12.2004 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2004 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1451 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл.2г, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1452 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан окончателен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗМФ-1457 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1458 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за годишната облагаема печалба (загуба), дължимия годишен корпоративен данък и всички други алтерн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1459 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Заповед № ЗМФ-1460 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия по чл. 2, ал. 3 окончателен данък от застрахователните дружества, взаимозастрахователн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1461 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 56, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за намаляване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1462 от 27.12.2004 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 57, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1492 от 23.12.2022 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - образец 2001, 2021, 2061, 2081, 2010, 2013 и 2001в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1493 от 23.12.2022 г. и № 1016-40-1254 от 20.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1494 от 23.12.2022 г. за утвърждаване образец на справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1508 от 29.12.2004 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 2, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за упражняване на правото на избор от данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване, които за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1511 от 29.12.2005 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по чл. 39 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Заповед № ЗМФ-1513 от 29.12.2022 г. за утвърждаване образец на служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г., по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1514 от 29.12.2022 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1563 от 26.09.2013 г. за утвърждване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-25

 Заповед № ЗМФ-1598 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1599 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1604 от 19.12.2014 г. на МФ и № 1204 от 19.12.2014 г. на НОИ за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1605 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образци на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1606 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Заповед № ЗМФ-1606 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1607 от 17.12.2013 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Заповед № ЗМФ-1607 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1608 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Заповед № ЗМФ-1609 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Заповед № ЗМФ-1610 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Заповед № ЗМФ-1612 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Заповед № ЗМФ-1613 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Заповед № ЗМФ-1614 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Заповед № ЗМФ-1637 от 22.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-164 от 17.02.2005 г. за утвърждаване на образец на декларация по § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане за притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, дъщерни дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Заповед № ЗМФ-164 от 19.02.2024 г. за утвърждаване на нови образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - образци 1010, 1011 и 1014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Заповед № ЗМФ-1652 от 18.12.2009 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1653 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1654 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1655 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения по чл. 246 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1656 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1657 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224, 231 и чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1658 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1659 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1660 от 18.12.2009 г. № 633 от 16.12.2009 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1661 от 18.12.2009 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1667 от 19.12.2009 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Заповед № ЗМФ-1673 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1674 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1675 от 18.12.2012 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1676 от 18.12.2012 г. на МФ и № 1111 от 13.12.2012 г. на НОИ за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1677 от 18.122012 г. за утвърждаване на образец на Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1678 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1681 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1682 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга елект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1683 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 231 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1684 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 224 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залага
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1685 от 13.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1685 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1686 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1687 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1688 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1689 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1697 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на промени в образците на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-1714 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1715 от 28.12.2011 г. за утвърждавам образци на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Заповед № ЗМФ-1716 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224, 231, чл. 239, ал. 1 и чл. 239, ал. 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1717 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1718 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1720 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1730 от 14.12.2010 г. за утвърждаване на образец Декларация по чл. 259, ал. 1 ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1735 от 29.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Заповед № ЗМФ-178 от 24.02.2023 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - образци 1010, 1011, 1012 и 1014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-179 от 24.12.2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия - образец 1040
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-180 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби - образец 108
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-1806 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1807 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, облагаеми с окончателен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1822 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1823 от 22.12.2010 г. № 844 от 21.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1824 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1825 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1826 от 22.12.2010 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 201 ЗКПО за удържан и внесен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1827 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1828 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1829 от 23.12.2010 г. за утвърждаване следните промени в образеца на декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1864 от 27.12.2007 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 88, ал. 1 от ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Заповед № ЗМФ-1866 от 27.12.2007 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Заповед № ЗМФ-1867 от 27.12.2007 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 от ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Заповед № ЗМФ-1868 от 27.12.2007 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Заповед № ЗМФ-1869 от 27.12.2007 г. за утвърждаване на образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Заповед № ЗМФ-196 от 5.03.2014 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Заповед № ЗМФ-197 от 25.02.2011 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Заповед № ЗМФ-1990 от 15.12.2008 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 332 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА