Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 240 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 30.11.2007 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Решение на НС от 30.11.2007 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2006 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение на НС от 31.01.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по втория проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 4.03.2015 г. за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16.10.2014 година за изменение на п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 4.07.2018 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Решение на НС от 4.10.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Решение на НС от 4.11.2004 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Решение на НС от 5.02.2015 г. за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение на НС от 5.03.2015 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 5.04.2007 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Решение на НС от 5.05.2010 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение на НС от 5.10.2007 г. за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение на НС от 6.02.2013 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение на НС от 6.06.2018 г. за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение на НС от 6.08.2021 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Решение на НС от 6.11.2008 г. по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2007 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2007 г. и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 6.11.2008 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.03.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-15

 Решение на НС от 7.09.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 7.10.2009 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Решение на НС от 8.02.2008 г. за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение на НС от 8.03.2018 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение на НС от 8.03.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Решение на НС от 9.02.2011 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни во
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на заместник-председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на заместник-председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на член на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на член на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.10.2008 г. за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-17

 Решение на НС от 9.11.2006 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Решение на НС от 9.12.2020 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение НС от 25.02.2021 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

Показани от 201 до 240 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 240 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА