Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон - някои практически въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Състоянието на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Признаване и изпълнение на решения, постановени в производства по несъстоятелност, с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Налагане на обезпечителни мерки в производствата по несъстоятелност с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Призоваване и предявяване на вземания по правилата на регламент № 1346/2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29.05.2000 г. относно производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възстановяване в права на несъстоятелен длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Финална фаза на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Разпределение на постъпленията в масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Способи за осребряване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Контролни правомощия на съда върху упражнявано от синдика право на разпореждане с активите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Предпоставки за начало на осребряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Производството по несъстоятелност като универсално принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Процесуални последици на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Действие на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Утвърждаване на плана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Приемане на плана от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Допускане на оздравителния план до разглеждане от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Откриване на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Характеристика на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преходни разпоредби на ЗИДТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преферентни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Искове за атакуване на действия и сделки, извършени в нарушение на установения в производството ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Процесуална правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Новите моменти в правната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Приложно поле на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Одобряване на списъците на приетите вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Оспорване на списъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Списъци на предявените вземания - правна характеристика и съдържание. Видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Срокове за предявяване на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Молба за предявяване на вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Комитет на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Синдик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Съд по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Начална дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Свръхзадълженост на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Неплатежоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Активна легитимация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Пасивна легитимация - изисквания спрямо длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Обща характеристика на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За и против държавните таксови марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Изключване от списъка на синдиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Критичен анализ на промените в чл. 645 - 649 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност - Кратък сравнителен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност - Процесуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Регламент ЕО 1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - Приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - компетентен съд, вторично и частично производство, "център на основните интереси на длъжника"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 За правомощията на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За някои нови моменти в съдебната практика по чл. 646, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 251 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА