Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Органи и участници в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Засилена защита за обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Фаза по предявяване и приемане на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Откриване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Нови презумпции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Новите моменти в установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон - някои практически въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Състоянието на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Признаване и изпълнение на решения, постановени в производства по несъстоятелност, с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Налагане на обезпечителни мерки в производствата по несъстоятелност с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Призоваване и предявяване на вземания по правилата на регламент № 1346/2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29.05.2000 г. относно производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възстановяване в права на несъстоятелен длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност - Финална фаза на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Разпределение на постъпленията в масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Способи за осребряване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Контролни правомощия на съда върху упражнявано от синдика право на разпореждане с активите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Предпоставки за начало на осребряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявяване в несъстоятелност, осребряване и разпределение на имуществото - Производството по несъстоятелност като универсално принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Процесуални последици на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Действие на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Утвърждаване на плана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Приемане на плана от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Допускане на оздравителния план до разглеждане от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Откриване на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оздравяване на предприятието на длъжника - Характеристика на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преходни разпоредби на ЗИДТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преферентни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Искове за атакуване на действия и сделки, извършени в нарушение на установения в производството ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Процесуална правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Новите моменти в правната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Приложно поле на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Одобряване на списъците на приетите вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Оспорване на списъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Списъци на предявените вземания - правна характеристика и съдържание. Видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Срокове за предявяване на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Молба за предявяване на вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Комитет на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Синдик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Съд по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Начална дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Свръхзадълженост на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Неплатежоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Активна легитимация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Пасивна легитимация - изисквания спрямо длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Обща характеристика на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За и против държавните таксови марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Изключване от списъка на синдиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 180 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА