Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Конвенция относно еднаквото третиране на чужденците и местните работници при даване обезщетение при случаи на злополука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно обезщетенията при професионалните болести, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Наредба № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Наредба № 4 от 31.05.2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 56 от 4.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 59 от 4.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 68 от 10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Наредба № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Наредба № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 11 от 1980 г. за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1.01.1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания и за изискванията и ограниченията към тези с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 3000 за признаване за трудов стаж времето, през което лицата са предоставили квартири и допълнителни туристически услуги на чуждестранни туристи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за експертизата на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Наредба за медицинската експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Наредба за правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Наредба за прилагане на Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 5 на МС от 15.01.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 21 на МС от 3.02.2006 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 49 на МС от 6.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 49 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 53 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 68 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 82 на МС от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 84 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 87 на МС от 5.05.2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Постановление № 90 на МС от 19.05.2005 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 91 на МС от 19.05.2005 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните по повод 60-годишнината от края на Втората световна война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 99 на МС от 31.05.2005 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Постановление № 106 на МС от 22.06.2018 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 107 на МС от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 116 на МС от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 120 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 124 на МС от 28.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 126 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 128 на МС от 25.05.2009 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 129 на МС от 6.06.2008 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 136 на МС от 14.06.2007 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Постановление № 136 на МС от 31.05.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 137 на МС от 9.06.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Постановление № 144 на МС от 11.07.2013 г. за определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност, Регламен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 166 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 168 на МС от 11.07.2008 г. за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Постановление № 168 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 174 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 175 на МС от 16.07.2008 г. за приемане на Списък на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 175 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 175 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 180 на МС от 20.07.2006 г. за определяне минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и за еднократно индексиране на пенсии за трудова дейност от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 180 на МС от 30.06.2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Постановление № 181 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 184 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 200 на МС от 23.06.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 202 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 385 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА