Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Постановление № 133 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за експертизата на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 140 на МС от 3.04.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите, увеличаване на пенсиите и определяне нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 157 на МС от 31.07.2000 г. за приемане на Наредба за правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 162 на МС от 18.08.1992 г. за приемане на Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 18.07.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия, увеличение на пенсиите и компенсациите, изплащани към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 24.04.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 3.05.1997 г. за отменяне на Постановление № 101 на Министерския съвет от 1997 г. за компенсиране на парични обезщетения, изплащани от Държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 189 на МС от 28.09.1995 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия и преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 195 на МС от 9.05.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия, увеличаване на пенсиите и изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 198 на МС от 27.09.2000 г. за приемане на Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 202 на МС от 29.09.2000 г. за приемане на Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 203 на МС от 29.09.2000 г. за приемане на Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални лик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 26.09.1994 г. за осигуряване на средства за 1993 г. за изплащане на начислените до 31 декември 1993 г. трудови възнаграждения, осигурителни вноски и средства по фонд "Професионална квалификация и безработица" в търговските дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 235 на МС от 20.10.1998 г. за приемане на Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 239 на МС от 23.09.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличение на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 27.12.1999 г.за определяне размера на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 260 на МС от 13.06.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 3.12.1998 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и ражд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 278 на MС от 15.10.2004 г. за закриване на Почивна база "Русалка" - Варна, към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Постановление № 281 на МС от 27.12.2000 г. за отменяне на Наредбата за уреждане трудовоправното положение и осигуряване на българските граждани, които работят в чуждестранните дипломатически и други представителства и в домовете на техните сътрудници, при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 285 на МС от 14.12.2001 г. за предоставяне на допълнителна субсидия от републиканския бюджет за 2001 г. на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 304 на МС от 11.11.2004 г. за приемане на Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 308 на МС от 12.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 353 на МС от 24.09.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличаване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 362 на МС от 29.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 455 на МС от 9.12.1997 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и увеличаване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение № 2 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 26.10.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 6 от 28.07.1965 г. (относно признаване за трудов стаж по специалността прослуженото време на офицерите, старшините и сержантите, свръхсрочно служещи в поделенията на МНО, МВР и Главно управление на трудовата повинност след 9.09.1944 г. при назна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 24 на НОИ от 22.05.1999 г. за определяне на осъвременителна заплата за осъвременяване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 41 от 27.11.1998 г. за определяне коефициент 1,05 за увеличаване размерите на всички пенсии, с изключение на социалните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане отчета за изпълнението на бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС на РБ за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС на РБ за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Фонд "Обществено осигуряване" за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 19.09.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Решение на НС от 19.09.2017 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.02.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 23.06.2006 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Решение на НС от 26.10.2012 г. във връзка с разискванията по питане на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 28.06.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение на НС от 29.04.2010 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Решение на НС от 29.07.2016 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение на НС от 29.07.2016 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение на НС от 29.07.2020 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение на НС от 30.10.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Решение на НС от 31.01.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 31.05.2007 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Решение на НС от 5.03.2010 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 8.06.2010 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Решение на НС от 8.06.2010 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Спогодба между Народна република България и Унгарската народна република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за изменение на Спогодбата между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика от 25.01.1957 г., изменена с те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за изменение на Спогодбата между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика от 25.01.1957 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Германската демократична република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-14

 Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за износ на социалноосигурителни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Кипър за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Спогодба между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Спогодба между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Спогодба между Република България и Словашката република за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Федерална република Германия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Спогодба между Република България и Чешката република за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за заем (проект за администриране на социалното осигуряване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 198 от 10.06.2008 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крум, община Димитровград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Указ № 250 от 8.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Указ № 253 от 12.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Указ № 1605 от 1975 г. за увеличаване на пенсии, отпуснати с укази, и на пенсии за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1611 за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 1844 от 1981 г. за увеличаване размерите на пенсиите по отменения Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2087 от 1973 г. за увеличаване на някои пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Указ № 2092 от 1979 г. за увеличаване размерите на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 403 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА