Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за лечебните растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за медиацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Закон за международните договори на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за международния търговски арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Закон за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Закон за националната стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Закон за опазване на почвата от замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Закон за особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за пазарите на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за покритите облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Закон за потребителския кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за потребителския кредит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Закон за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за промишления дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Закон за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за пчеларството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-20

 Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за сдружения за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за собствеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Закон за стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за съхранение и търговия със зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Закон за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Закон за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Закон за управление на агрохранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за управление на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за филмовата индустрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Закон за фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Закон за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Закон за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 207 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА