Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Валутен закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за Eвропейската заповед за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за автомобилните превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за адвокатурата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за индустриалните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за маслодайната роза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за безмитната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Закон за виното и спиртните напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Закон за външната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за гарантиране на влоговете в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Закон за държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Закон за експортното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за електронната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за жилищностроителните кооперации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за задълженията и договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за занаятите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за защита от шума в околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Закон за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за измерванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за информация относно необслужвани кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за Камарата на строителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 213 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА