Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 144 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за промишления дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Закон за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Закон за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-20

 Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за сдружения за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за собствеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Закон за собствеността на гражданите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Закон за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за топологията на интегралните схеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за управление на агрохранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за управление на етажната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за управление на отпадъците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за управление на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-03

 Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от Семейния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Закон за устройството и застрояването на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба-Закон за правата на трети лица при конфискация на имущества, постановена от Народния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба-Закон за привеждане в изпълнение на конфискациите, постановени от Народния съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-18

Показани от 101 до 144 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 144 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА