Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за авторското право и сродните му права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Закон за адвокатурата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за военните паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата църква в пределите на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за соб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за геодезията и картографията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за гражданската регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за жилищностроителните кооперации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за задълженията и договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита на животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за индустриалните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за Камарата на строителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Закон за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за медиацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за наследството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-23

 Закон за насърчаване на научните изследвания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за националната стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Закон за общинската собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за ограничаване изменението на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за опазване на почвата от замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Закон за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Закон за паметниците на културата и музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 147 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА