Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за експортното застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за жилищностроителните кооперации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за задълженията и договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за защита на растенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Закон за защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Закон за Икономически и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Закон за информация относно необслужвани кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за кооперациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за международните договори на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Закон за народните читалища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Закон за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за независимия финансов одит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Закон за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Закон за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Закон за общинските бюджети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за общинския дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за опазване на почвата от замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Закон за опрощаване на задължения към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за пазарите на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за паметниците на културата и музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за подпомагане при обществени бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за покритите облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за политическите партии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Закон за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за потребителския кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Закон за потребителския кредит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 243 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА