Съдебна власт. Адвокатура. Нотариална дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 9)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, утвърден с решение по протокол от 16.10.2023 г., т. 3 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2022 г., утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г., т. 4 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2023 г., утвърден с решение по протокол от 18.10.2022 г., т. 6 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Етичен кодекс на адвоката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-23

 Задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Закон за адвокатурата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Закон за Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за Конституционен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-05

 Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за отмяна на Закона за другарските съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Закон за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния наказателен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Заповед № ЛС-08-100 от 16.12.2003 г. за насрочване на конкурс за нотариуси за заемане на вакантните места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-И-1 от 6.01.1998 г. относно откриване места за нотариуси и насрочване на конкурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-И-430 от 16.03.1998 г. относно откриване места за нотариуси и насрочване на конкурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изборен кодекс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-05

 Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Инструкция № 38 от 16.11.1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-2 от 10.06.2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № Н-3 от 24.08.2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Охрана" и териториалните й звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Наредба № 1 от 1.10.1999 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Наредба № 1 от 27.01.2000 г. за техническите дейности при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 30.01.2003 г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 1 от 15.06.2006 г. за атестиране на съдии, прокурори, следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба № 1 от 19.12.2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба № 1 от 8.01.2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 1 от 5.11.2009 г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 1 от 3.02.2011 г. за съдебните заседатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Наредба № 2 от 23.09.2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 28.06.2006 г. относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба № 2 от 27.04.2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Наредба № 3 от 29.10.2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Наредба № 3 от 30.05.2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, основно обновяване, ремонт, преустройство и експлоатация на обектите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 5 за реда за събиране, връщане и изразходване на депозитните такси по молбите за отмяна или преглед по реда на надзора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обраб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба № 9 от 30.10.2023 г. за условията и реда за предоставяне от Висшия съдебен съвет на информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. относно производството по несъстоятелност, какт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба № 26 от 9.12.1994 г. за набиране и разходване на средства по фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 27 от 13.12.1994 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 28 от 20.03.1995 г. за функциите на служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Наредба № 30 от 29.02.1996 г. за подготовката и реда за атестиране на съдебните кандидати и стажант-адвокатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-15

 Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Наредба за дейността на заложните къщи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Обединен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Обединен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Общ списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2024 г. съгласно Наредба № 1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Определение № 2 на КС на РБ от 15.11.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Определение № 2 на КС на РБ от 4.03.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Определение № 2 на КС на РБ от 15.10.2020 г. по конституционно дело № 10 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Определение № 3 на КС на РБ от 17.09.2015 г. по Конституционно дело № 7 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-26

 Определение № 4 на КС на РБ от 7.10.2021 г. по Конституционно дело № 5 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.04.2023 г. по Конституционно дело № 2 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-11

 Определение № 5 на КС на РБ от 13.10.2016 г. по Конституционно дело № 4 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Определение № 7 на КС на РБ от 24.07.2023 г. по Конституционно дело № 9 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Определение № 9 на КС на РБ от 15.11.2022 г. по Конституционно дело № 13 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Определение от 7.04.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Основни принципи за независимостта на съдебните органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 9)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 851 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА