Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Правилник за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-14

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за дейността на спасителните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за организацията на дейността на Енергийния борд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-23

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за приложение на Закона за собствеността на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на къща музей "Панчо Владигеров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и структурата на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Устройствен правилник на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Устройствен правилник на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Устройствен правилник на Агенцията по вписванията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Беласица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Българка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Витоша"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Врачански Балкан"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-17

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Златни пясъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Персина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Рилски манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Русенски Лом"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Сините камъни"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Странджа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-16

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 152 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА