Търговци и юридически лица с нестопанска цел

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Вливане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Вписване на промени в подлежащите на регистрация обстоятелства за кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Покана за свикване на общо събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол от проведено общо събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Молба за вписване на промени в подлежащите на регистрация обстоятелства за кооперация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Образец от подпис
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 20, ал. 2 ЗК (за членовете на управителния съвет)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 27, ал. 2 ЗК (за членовете на контролния съвет)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Вписване на промени в подлежащите на регистрация обстоятелства за юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заличаване на едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Изключване на акционер в акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Ликвидация на юридически лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението върху дружествени дялове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението върху търговско предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението, както и прехвърлянето на безналични акции от акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Обща процедура по вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства за търговците
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Освобождаване на управител на ООД, освобождаване на членове на управителни или контролни органи на ад по искане на управителя, съответно на члена на управителния или контролния орган на дружеството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Отделяне
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Искане за свикване на общо събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Покана за свикване на общо събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол от проведено общо събрание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Решение на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Съобщение по чл. 20 ДПК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Уведомление по чл. 5, ал. 8 КСО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за прекратяване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Писмена покана (за прекратяване на кооперация)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол (от проведено общо събрание за прекратяване на кооперация)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Съобщение по чл. 20 ДПК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Уведомление по чл. 5, ал. 8 КСО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Примерен образец на молба за вписване на прекратяването на кооперация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 41, ал. 3 ЗК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване на събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол (за прекратяване на СД, с нотариална заверка на подписите)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол (за определяне на ликвидатор на СД)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Предизвестие за прекратяване на СД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Съобщение по чл. 20 ДПК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Уведомление по чл. 5, ал. 8 КСО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за прекратяване на СД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване на юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол от заседание на управителния съвет на сдружение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Покана за свикване на общо събрание на сдружение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Съпроводително писмо с искане за обнародване в “Държавен вестник”
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол от проведено общо събрание на сдружение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Съобщение по чл. 20 ДПК
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Уведомление по чл. 5, ал. 8 КСО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за прекратяване на сдружение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Нотариално заверено съгласие с образец от подпис на ликвидатор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване с ликвидация на акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прекратяване с ликвидация на командитно дружество с акции
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Преобразуване на еднолични търговски дружества чрез прехвърляне на имуществото им върху едноличния собственик
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната им форма
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и трети лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Прехвърляне на търговско предприятие, включително поемането на предприятието на едноличния търговец от неговите наследници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Приемане, напускане и изключване на съдружници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Разделяне
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на клон от чуждестранно лице в страната
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол за учредяване на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Дружествен договор за командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за регистрация на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Образец от подпис на неограничено отговорен съдружник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларации от учредителите - физически лица
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 83 ТЗ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на командитно дружество с акции
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на обединения на търговски дружества
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация на събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Регистрация по БУЛСТАТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Сливане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Увеличаване и намаляване на капитала на акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Увеличаване и намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол за вземане на решение за увеличаване на капитала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Протокол за вземане на решение за намаляване на капитала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за вписване на увеличаване на капитала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за вписване на намаляване на капитала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Молба за приемане на съдружник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Молба за напускане
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Молба за обнародване на покана до кредиторите по чл. 150 ТЗ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Общо: 40 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА