Финансово управление и контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Гаранционно споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България за и от името на Република България като гарант, Ситибанк интернешънъл ПЛС като заемодател и като агент, и Експорт-Импорт Банк ъф ди Юнайтид Стейтс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Гаранционно споразумение между Република България и Експорт-импорт банка на Руската федерация (EXIMBANK OF RUSSIA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Гаранционно споразумение по заемно споразумение за 212 500 000 евро от 29.05.2000 г. между АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, Националната електрическа компания - ЕАД, и Европейската общност по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Годишно финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД(Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския пар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети Текст от значение за ЕИП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Директива на съвета от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (91/533/ЕИО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Договор за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ в ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за дилър мениджъри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Договор за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, ЕйчЕсБиСи Банк ПиЕлСи, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Договор за заем от 8.12.2014 г. между Република България (представлявана от Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Договор за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Договор за подписка във връзка с емитирането на до 250,000,000 евро облигации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Договор за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето отн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Договор за фискално агентство от 6.03.2002 г. във връзка с емитирането на Облигации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за фискално и платежно агентство във връзка с емитирането на до 250,000,000 евро облигации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-06

 Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заемно споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Закон за безмитната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавния вътрешен финансов контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за държавния дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за опрощаване на задължения към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за пазарите на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за покритите облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Закон за противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за публичните финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Закон за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Закон за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране измененията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Закон за ратифициране измененията на срока на действие и обхвата на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказване на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на Споразумението за гаранция на заем за експортен кредит между Република България и банка "UBS" AG - Швейцария, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на Споразумението за гаранция на заем за експортен кредит между Република България и банка "Кредитанщалт" - Австрия, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на споразуменията за гаранция на заеми за експортен кредит между Република България и банка "Париба" - Франция, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на анекси към Договора за заем, финансиране и проекти и Договора за изпълнение между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Република България и "Насърчителна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на гаранционни споразумения по заеми, отпуснати на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, за финансиране на Програмата за модернизация на 5-и и 6-и блок на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционно съглашение (проект "Енергия) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - Перник") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - София") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за далекосъобщения) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за рехабилитация на топлофикацията на град София) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка и "Българска банка за развитие" ЕАД за з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка и Гаранционното споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енерги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Догово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1247 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА