Капиталов пазар

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за потребителския кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за потребителския кредит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Закон за приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19.06.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Заповед № 311 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на предприятията без банките, застрахователите, инвестиционните дружества и бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 313 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на инвестиционните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Кредитно Споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № Н-21 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 1 за касовия план на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 24.01.1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Наредба № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Наредба № 3 от 10.05.2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Наредба № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на изд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 8 от 23.12.2004 г. за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба № 9 от 19.12.2002 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 9 от 26.07.2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Наредба № 11 от 1.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 12 от 7.12.2007 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Наредба № 13 от 7.04.2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 14 от 4.02.2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 15 от 12.12.2002 г. за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 19 от 12.08.1996 г. за Централния депозитар за ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Наредба № 23 от 16.12.2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 26 от 22.12.2006 г. за финансовите къщи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 29 от 12.12.2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 30 от 21.01.2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба № 36 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-27

 Наредба № 43 от 28.07.2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 44 от 28.07.2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Наредба № 65 от 22.03.2019 г. за лицата, получаващи пазарни проучвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Наредба № 75 от 6.04.2023 г. за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 8121з-444 от 3.05.2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за дейността на заложните къщи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-11

 Наредба за минималните ликвидни средства на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31.12.1997 г., но незаплатени работни заплати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 201 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА