Капиталов пазар

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за издаване на разрешение за придобиване на акции на друг приватизационен фонд, за преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на държавната Комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.01.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Определение № 8 на КС на РБ от 19.09.2023 г. по Конституционно дело № 10 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 24 на МС от 4.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 4.03.1996 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 18.02.2009 г. за приемане на Наредба за дейността на заложните къщи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Постановление № 46 на МС от 14.03.1996 г. за приемане на Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 58 на МС от 26.03.1996 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и за издавани документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 26.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 27.04.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 2.05.1996 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Наредба за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 2.05.1996 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 119 на МС от 3.07.2000 г. за приемане на Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 126 на МС от 28.03.1997 г. за приемане на Наредба за минималните ликвидни средства на Приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 142 на МС от 18.06.1998 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с инвестиционни бонове и за получаване на инвестиционни бонове по наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 146 на МС от 15.07.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти и Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 165 на МС от 16.08.1994 г. за организиране на първия тур на масовата приватизация през 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 199 на МС от 28.08.1998 г. за приемане на Наредба за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 206 на МС от 5.09.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 209 на МС от 13.05.1997 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на Приватизационен фонд за вземане на заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 13.09.2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 227 на МС от 2.11.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 23.10.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 24.11.2000 г. за приемане на Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 261 на МС от 27.11.1998 г. за приемане на Наредба за придобиване на допълнителни инвестиционни бонове за компенсиране на заработени до 31 декември 1997 г., но незаплатени работни заплати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 266 на МС от 21.11.2001 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 268 на МС от 15.12.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 269 на МС от 15.12.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към дейността на управляващите дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 279 на МС от 22.10.2000 г. за приемане на Наредба за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 28.11.1996 г. за приемане на Наредба за реда за издаване на разрешение за придобиване на акции на друг приватизационен фонд, за преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 289 на МС от 30.11.1994 г. за приемане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 426 на МС от 18.12.2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 470 на МС от 17.12.1997 г. за приемане на Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 6 на КС на РБ от 14.06.2016 г. по Конституционно дело № 1 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Решение № 10 на БНБ от 7.02.2005 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета, посветена на ХХ Зимни олимпийски игри - Торино, 2006 г., на тема "Шорт трек", с номинална стойност 10 лв., емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 18 на БНБ от 15.02.2007 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна трикомпонентна монета "Борис Христов" от серията "Именити български гласове"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение № 35 на БНБ от 7.04.2005 г. за пускане в обращение от 25.05.2005 г. разменна монета с номинална стойност 50 стотинки, посветена на присъединяването на България към Европейския съюз, емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 47 на БНБ от 21.05.2015 г. за пускане в обращение, считано от 20 юли 2015 г. на сребърна възпоменателна монета "100 години българско самолетостроене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Решение № 68 на БНБ от 4.05.2006 г. за пускане в обращение сребърна възпоменателна монета от серията "Съкровищата на България" с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Решение № 70 на БНБ от 19.06.2014 г. за пускане в обращение, считано от 14 юли 2014 г., златна възпоменателна монета "Св. Пророк Илия" от серията "Българска иконография"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Решение № 120 на БНБ от 15.10.2007 г. за пускане в обращение от 12.11.2007 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 170 на БНБ от 16.12.2014 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с вграден медальон "100 години българско кино"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 553 на МС от 10.06.1996 г. за определяне на срок за подаване на нареждания за записване на акции от капитала на приватизационни фондове и за прехвърляне на инвестиционни бонове на съпрузи и роднини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 768 на МС от 30.07.1996 г. за определяне на срока за подаване на нареждания за записване на акции от капитала на приватизационни фондове и за прехвърляне на инвестиционни бонове на съпрузи и роднини до 15.08.1996 г. включително
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Решение на НС от 12.06.2013 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение на НС от 12.06.2015 г. за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодейст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 20.04.2005 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение на НС от 21.01.2015 г. за освобождаване на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Решение на НС от 22.03.2007 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Решение на НС от 24.07.2008 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-01

 Решение на НС от 26.08.2009 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Решение на НС от 27.08.2009 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Решение на НС от 28.05.2009 г.за избиране на управител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 28.07.2016 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение на НС от 29.04.2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 30.07.2015 г. за избиране на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 30.10.2008 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно правителствената политика в условията на световна финансова криза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 30.10.2008 г. за приемане на Решение на Съвета от 7.06.2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Решение на НС от 31.10.2014 г. във връзка със законодателни промени в областта на банковото дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Решение на НС от 5.02.2015 г. за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение на НС от 8.07.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор", на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банково", и на кандидат з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Списък на регистрационните бюра за приватизацията чрез инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 72 за назначаване на Лена Минкова Русенова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Указ № 74 от 19.03.2010 г. за назначаване на Стати Василев Статев за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Указ № 87 от 5.04.2016 г. за назначаване на Елица Велизарова Николова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Указ № 104 от 11.01.2008 г. за назначаване на Пенка Петкова Кратунова за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Указ № 110 от 13.04.2006 г. за назначаване Борислав Михайлов Борисов за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Указ № 316 от 1.08.2006 г. за освобождаване на Борислав Михайлов Борисов като член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Указ № 348 от 10.10.2012 г. за назначаване на Боряна Георгиева Пенчева за член на Управителния съвет на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 201 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА