Данъчно-осигурителен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Мерки за предотвратяване неплащането на данъци и за подкрепа в условията на икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Разсрочване и отсрочване на публични задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Парични наказания и гражданскоправни санкции по Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Преглед на тълкувателните решения на ВАС относно прилагането на разпоредбите на чл. 19, чл. 220 и чл. 221 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правна уредба в ДОПК, с която се въвеждат изискванията на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна при административнонаказателните разпоредби на ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна в сроковете за предоставяне на информация – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с принудителното изпълнение по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с основанията за прилагане на СИДДО – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с последователността на погасяване на публичните вземания – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с давността по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с някои от производствата по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Стимулиране на връчването на документи по електронен път – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Допълнение на изискването за посочване на банкова сметка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на правила за конституирането на представител в производствата по ДОПК при смърт на физическо лице – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на възможност за предварително уведомяване на НАП за превоз на стоки с висок фискален риск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с компетентността на органите на НАП – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Временно спиране на сроковете по ДОПК – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Изменения в режима на данъчната и осигурителната информация – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Разсрочване и отсрочване на задължения по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Данъчна и осигурителна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 По някои въпроси на делегирането и заместването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Срокове в областта на данъците, които спират или се удължават в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при запора върху ценни книжа и дялове – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при видовете публични вземания – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Процедура за автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при отчетите – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при отчетите по държави от крайно предприятие майка на МГП – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Промени, свързани с препратките към Закона за защита на личните данни – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Изменение при процедурата за обмен на информация за сметките на лицата – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Процедура за разрешаване на спорове между държави членки на ЕС, във връзка с прилагането на СИДДО или друг международен договор със сходен характер – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Въвеждане на правила за доказване на пазарните цени при сделките между свързани лица (трансферно ценообразуване) – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Разширяване на обхвата на данъчната и осигурителна информация, и промяна в териториалната компетентност на съдилищата, допускащи разкриването й – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2019 година - Уеднаквяване на правилата за определяне на местната подсъдност на съда, разглеждащ жалбите срещу актовете и действията на органите на НАП – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Коментар на последните промени в ДОПК относно документацията за трансферно ценообразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Калудова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 За някои въпроси, възникнали при ревизия на задължения по Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение, в процеса по събиране на публични вземания - разгледани в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на правомощие на Министерския съвет на Република България да определя разпоредителите с бюджет, които информират приходните органи за предстоящи разхо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширява се обхватът на достъп до служебни тайни при обмена на информация с други държави, необходима за прилагане на законодателството във връзка с данъчното
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на нова формула за определяне на държавните такси при касационното обжалване – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на праг за касационно обжалване по ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Определяне по нов критерий на местната подсъдност на административните съдилища, на които са подсъдни споровете относно законосъобразността на актовете и действ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за уведомяване на НАП при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване на кръга от лица, на които може да бъде предоставена данъчна и осигурителна информация – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Допълване на правилата относно изискванията към лицата, на които се възлага извършването на експертиза в производствата по ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени при солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на други данъчно задължени лица – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване кръга на правомощията на органите по приходите, регламентирани в чл. 12 ДОПК – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Преглед на измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, произтичащи от промените в АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Промени при определяне кръга на лицата, които могат да извършват експертиза – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Взаимна помощ при събиране на вземания по силата на международни договори – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Процедура за взаимна помощ с държавите членки при събиране на публични вземания – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Изпълнение по реда на ДОПК (ДВ, бр. 58, 63, 85 и 86 от 2017 г.) – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Обжалване по административен и съдебен ред – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Особени правила за автоматичния обмен на отчети по държави – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Процедура за обмен на информация с други държави и процедура за административно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз, в областта на данъците – 2018
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Срок за извършване на ревизията – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Данъчно-осигурителна сметка - 2018
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Данъчна и осигурителна информация – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г. - Промени в кръга на лицата, отговорни за задълженията на други лица – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промените в ДОПК в областта на административното сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Преглед на последните изменения и допълнения в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Подаване на декларации по ЗДДФЛ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Подаване на декларации по ЗКПО и коригиране на грешки, свързани с минали периоди – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в други закони, свързани с ДОПК - Промени във връзка с предоставянето на компетентност на митническите органи – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с присъединяване на обезпечени кредитори – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени при разсрочването и отсрочването в производство по стабилизация и несъстоятелност – 2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с публични вземания – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с производство по стабилизация на търговец – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с органа, компетентен да издаде ревизионен акт – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени във връзка с митата – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени, свързани с данъчно-осигурителната сметка на лицата – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2016 година - Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Промени, свързани с органите, на които се предоставя данъчна и осигурителна информация – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,извършени през 2016 година – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Действие на акта за прихващане, направено от органите по приходите, по отношение на търговски дружества, участващи в консорциум
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Съотношение на ал. 3 спрямо останалите алинеи на чл. 5 от Модела на ОИСР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойчо Дулевски
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 По въпросите, поставени в Тълкувателно решение № 4 от 12 март 2016 г. на ОСНК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Компетентност за издаване на ревизионни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 253 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА