Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Закон за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21.07.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 от 19.03.2007 г. на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия"), подписан на 26 юли 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25.10.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-15

 Закон за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Закон за ратифициране на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки и на Правилника за прилагане на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем за проект за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на реги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Ис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Закон за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

Общо: 49 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА